અસરકારક વ્યાજના દરની ગણતરી કેવી રીતે કરવી

અસરકારક વ્યાજ દર ગણતરી.

અસરકારક અવધિ વ્યાજ દર ગણતરી

અસરકારક સમયગાળો વ્યાજ દર સમાન છે નજીવી વાર્ષિક વ્યાજ દર વર્ષ દીઠ ગાળાઓ સંખ્યા દ્વારા વિભાજિત એનઃ

અસરકારક અવધિ દર = નોમિનલ વાર્ષિક દર / એન

ઉદાહરણ

માસિક 5% કમ્પાઉન્ડના નજીવા વાર્ષિક વ્યાજ દર માટે અસરકારક અવધિ વ્યાજ દર શું છે?

ઉકેલો:

અસરકારક સમયગાળો દર = 5% / 12 મહિના = 0.05 / 12 = 0.4167%

અસરકારક વાર્ષિક વ્યાજ દર ગણતરી

અસરકારક વાર્ષિક વ્યાજ દર 1 વત્તા નજીવા વ્યાજ દર, એન ની શક્તિ, બાદબાકી 1 ની વર્ષ દીઠ સંયુક્ત પિરિઓડ્સની સંખ્યા દ્વારા વિભાજિત ટકામાં સમાન છે.

અસરકારક દર = (1 + નોમિનલ રેટ / એન ) એન - 1

ઉદાહરણ

માસિક 5% કમ્પાઉન્ડના નજીવા વાર્ષિક વ્યાજ દર માટે અસરકારક વાર્ષિક વ્યાજ દર શું છે?

ઉકેલો:

અસરકારક દર = (1 + 5% / 12) 12 - 1

      = (1 + 0.05 / 12) 12 - 1

      = 0.05116 = 5.116%

 

અસરકારક વ્યાજ દર કેલ્ક્યુલેટર ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

નાણાકીય ગણતરીઓ
ઝડપી ટેબલ્સ