મિલીમીટર રૂપાંતર માટે ઇંચ

   
"
 
મિલીમીટર પરિણામ: મીમી
મીટર + મિલીમીટર પરિણામ:
મી
મીમી
ગણતરી:  

મીમીથી ઇંચ ►

ઇંચને મિલીમીટરમાં કેવી રીતે કન્વર્ટ કરવું

1 ઇંચ બરાબર 25.4 મિલીમીટર છે:

1 ″ = 25.4 મીમી

અંતર ડી મિલિમીટર (મીમી) અંતર સમાન છે ડી ઇંચ ( ") વખત 25.4 છે:

ડી (મીમી) = ડી (″) .4 25.4

ઉદાહરણ

20 ઇંચને મિલીમીટરમાં કન્વર્ટ કરો:

ડી (મીમી) = 20 ″ × 25.4 = 508 મીમી

મિલીમીટર રૂપાંતર કોષ્ટકમાં ઇંચ

ઇંચ (") મિલીમીટર (મીમી)
0.01 ″ 0.254000 મીમી
1/64 0.396875 મીમી
1/32 ″ 0.793750 મીમી
1/16 ″ 1.587500 મીમી
0.1 2.540000 મીમી
1/8 3.175 મીમી
1/4 ″ 6.35 મીમી
1/2 2 12.7 મીમી
1 ″ 25.4 મીમી
2 50.8 મીમી
3 76.2 મીમી
4 101.6 મીમી
5 127.0 મીમી
6 152.4 મીમી
7 177.8 મીમી
8 203.2 મીમી
9 228.6 મીમી
10  254.0 મીમી
20 508.0 મીમી
30 762.0 મીમી
40 1016.0 મીમી
50 1270.0 મીમી
60 1524.0 મીમી
70 1778.0 મીમી
80 2032.0 મીમી
90 2286.0 મીમી
100 2540.0 મીમી

 

મીમીથી ઇંચ ►

 


આ પણ જુઓ

Advertising

દીર્ઘ કન્વર્ઝન
ઝડપી ટેબલ્સ