થિયરી પ્રતીકો સેટ કરો

સેટ થિયરી અને સંભાવનાના સેટ પ્રતીકોની સૂચિ.

સમૂહ થિયરી પ્રતીકોનું કોષ્ટક

પ્રતીક પ્રતીકનું નામ અર્થ /
વ્યાખ્યા
ઉદાહરણ
{ સમૂહ તત્વો સંગ્રહ એ = {3,7,9,14},
બી = {9,14,28}
| આવા કે જેથી એ = { x | x\ mathbb {R, x <0}
એ.બી.બી. આંતરછેદ setબ્જેક્ટ્સ કે જે સેટ A અને સેટ B સાથે સંબંધિત છે એ ⋂ બી = {9,14
એ.બી.બી. સંઘ setબ્જેક્ટ્સ કે જે સેટ A અથવા સમૂહ બી સાથે સંબંધિત છે એ ⋃ બી = {3,7,9,14,28}
એ.બી.બી. સબસેટ એ એ બી નો સબસેટ છે એ સેટ એ બી બી માં સમાવેલ છે. {9,14,28} {9,14,28}
એ.બી.બી. યોગ્ય સબસેટ / કડક સબસેટ એ બી નો સબસેટ છે, પરંતુ એ બી ની બરાબર નથી. {9,14} ⊂, 9,14,28}
એ.બી.બી. સબસેટ નથી સમૂહ એ એ સેટ બીનો સબસેટ નથી {9,66} {9,14,28}
એ.બી.બી. સુપરસેટ એ એ બીનો સુપરસેટ છે એમાં સેટ બીનો સમાવેશ થાય છે {9,14,28 ⊇ {9,14,28}
એ.બી.બી. યોગ્ય સુપરસેટ / કડક સુપરસેટ એ બી નો સુપરસેટ છે, પરંતુ બી એ ની બરાબર નથી. {9,14,28 ⊃ {9,14}
એ.બી.બી. સુપરસેટ નહીં સમૂહ એ એ સેટ બીનો સુપરસેટ નથી {9,14,28} {9,66}
2 પાવર સેટ એ ના બધા પેટા  
\ mathcal {P} (A) પાવર સેટ એ ના બધા પેટા  
એ = બી સમાનતા બંને સેટમાં સમાન સભ્યો હોય છે એ = {3,9,14},
બી = {3,9,14},
એ = બી
સી પૂરક બધી setબ્જેક્ટ્સ કે જે સેટ A સાથે સંબંધિત નથી  
એ ' પૂરક બધી setબ્જેક્ટ્સ કે જે સેટ A સાથે સંબંધિત નથી  
એ \ બી સંબંધિત પૂરક પદાર્થો કે જે A ની છે અને B ની નથી એ = {3,9,14},
બી = {1,2,3},
એ \ બી = {9,14}
એબી સંબંધિત પૂરક પદાર્થો કે જે A ની છે અને B ની નથી એ = {3,9,14},
બી = {1,2,3},
એ - બી = {9,14
એ.બી.બી. સપ્રમાણ તફાવત પદાર્થો કે જે A અથવા B ની છે પરંતુ તેમના આંતરછેદથી સંબંધિત નથી એ = {3,9,14},
બી = {1,2,3},
એ ∆ બી = {1,2,9,14}
એ.બી.બી. સપ્રમાણ તફાવત પદાર્થો કે જે A અથવા B ની છે પરંતુ તેમના આંતરછેદથી સંબંધિત નથી એ = {3,9,14},
બી = {1,2,3},
એ ⊖ બી = {1,2,9,14}
∈એ ધ એલિમેન્ટ ઓફ
અનુસરે
સભ્યપદ સેટ કરો એ = {3,9,14}, 3 ∈ એ
x ∉A ના તત્વ નથી કોઈ સેટ સભ્યપદ એ = {3,9,14}, 1 ∉ એ
( , બી ) ઓર્ડર કરેલી જોડ 2 તત્વો સંગ્રહ  
એ × બી કાર્ટેશિયન ઉત્પાદન એ અને બી તરફથી બધા ઓર્ડર કરેલા જોડીઓનો સમૂહ  
| એ | મુખ્યતા સમૂહ એ ના તત્વોની સંખ્યા એ = {3,9,14}, | એ | = 3
# એ મુખ્યતા સમૂહ એ ના તત્વોની સંખ્યા એ = {3,9,14}, # એ = 3
| icalભી પટ્ટી આવા કે A = {x | 3 <x <14
. 0 એલેફ-નલ કુદરતી સંખ્યાઓની અનંત કાર્ડિનિલિટી સેટ થઈ છે  
. 1 એલેફ-વન ગણતરીના ક્રમાંકિત નંબરોની કાર્ડિનિલિટી  
Ø ખાલી સમૂહ Ø = {} એ = Ø
\ mathbb {U સાર્વત્રિક સમૂહ બધા શક્ય કિંમતોનો સમૂહ  
. 0 કુદરતી નંબરો / સંપૂર્ણ સંખ્યા સેટ (શૂન્ય સાથે) \ mathbb {N0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N0
. 1 કુદરતી નંબરો / સંપૂર્ણ સંખ્યાઓ સેટ (શૂન્ય વિના) \ mathbb {N1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N1
પૂર્ણાંક નંબર સેટ \ mathbb {Z = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z
બુદ્ધિગમ્ય સંખ્યાઓ સેટ \ mathbb {Q = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Zઅને b ≠ 0 2/6 ∈\ mathbb {Q
વાસ્તવિક સંખ્યાઓ સેટ \ mathbb {R = { x | -∞ < x <∞ 6.343434 ∈\ mathbb {R
જટિલ સંખ્યાઓ સેટ \ mathbb {C = { ઝેડ | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞ 6 + 2 હું\ mathbb {C

 

આંકડાકીય પ્રતીકો ►

 


આ પણ જુઓ

ફેસબુક Twitter વોટ્સેપ ઇમેઇલ

આ પૃષ્ઠને કેવી રીતે સુધારવું તે લખો

મેથ સિમ્બોલ્સ
ઝડપી ટેબલ્સ