ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು / ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಖಾತರಿಯಿಲ್ಲದೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಪರಿಕರಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಹಾನಿ ಅಥವಾ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ರಾಪಿಡ್‌ಟೇಬಲ್ಸ್.ಆರ್ಗ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಕೊಡುಗೆದಾರರು ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

RT ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ . ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಕುಕೀಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಈ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

ಈ ಬಳಕೆಯ ನಿಯಮಗಳು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

 

 

 

 

 

 

Advertising

ಬಗ್ಗೆ
ರಾಪಿಡ್ ಟೇಬಲ್‌ಗಳು