ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ / നിരാകരണം

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ വിവരങ്ങളും ഉപകരണങ്ങളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാറന്റി ഇല്ലാതെ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

ഈ വെബ്‌സൈറ്റിലെ ഉള്ളടക്കത്തിന്റെയോ ഉപകരണങ്ങളുടെയോ ഉപയോഗത്തിന്റെ ഫലമായി ഉണ്ടാകുന്ന നാശനഷ്ടങ്ങൾക്ക് RapidTables.org- ഉം അതിന്റെ സംഭാവകരും ബാധ്യസ്ഥരല്ല.

RT സ്വകാര്യതാ നയത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയ കുക്കികൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു . ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾ കുക്കികളുടെ ഉപയോഗം അംഗീകരിക്കുന്നു.

ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അർത്ഥമാക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഉപയോഗ നിബന്ധനകൾ അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നാണ്.

ഈ ഉപയോഗനിബന്ധനകൾ കാലാകാലങ്ങളിൽ മാറാം.

 

 

 

 

 

 

Advertising

കുറിച്ച്
ദ്രുത പട്ടികകൾ