लिनक्स मध्ये ls -s / -S कमांड

ls -s पर्याय ध्वज फाइल आकार सूचीबद्ध करते.

ls -S पर्याय ध्वज फाइल आकारानुसार फायली / निर्देशिका यादी वर्गीकृत करतो.


एलएस -एस

ls -s पर्याय ध्वज फाइल आकार सूचीबद्ध करते.

मांडणी

$ ls -s [options] [file|dir]

उदाहरणे

डीफॉल्ट यादी:

$ ls
Desktop   Downloads Pictures Templates Videos
Documents Music     Public   todo.txt
$

 

फाईल आकारासह यादी करा:

$ ls -s
total 4
0 Desktop   0 Downloads 0 Pictures 0 Templates 0 Videos
0 Documents 0 Music     0 Public   4 todo.txt
$

 

फाईल आकारासह दीर्घ सूची स्वरूप:

$ ls -ls
total 4
0 drwxr-xr-x 2 user user   80 2011-08-17 16:52 Desktop
0 drwxr-xr-x 2 user user   40 2011-08-17 16:52 Documents
0 drwxr-xr-x 2 user user   40 2011-08-17 16:52 Downloads
0 drwxr-xr-x 2 user user   40 2011-08-17 16:52 Music
0 drwxr-xr-x 2 user user  120 2011-08-17 18:14 Pictures
0 drwxr-xr-x 2 user user   40 2011-08-17 16:52 Public
0 drwxr-xr-x 2 user user   40 2011-08-17 16:52 Templates
4 -rw-r--r-- 1 user user  131 2011-08-17 18:07 todo.txt
0 drwxr-xr-x 2 user user   40 2011-08-17 16:52 Videos
$

 


एलएस -एस

ls -S पर्याय ध्वज फाइल आकारानुसार फायली / निर्देशिका यादी वर्गीकृत करतो.

मांडणी

$ ls -S [options] [file|dir]

उदाहरणे

डीफॉल्ट यादी:

$ ls
Desktop   Downloads Pictures Templates Videos
Documents Music     Public   todo.txt
$

 

फाईल आकारानुसार क्रमवारी लावलेले यादी:

$ ls -S
todo.txt Desktop   Downloads Public    Videos
Pictures Documents Music     Templates
$

 

फाईल आकारानुसार लांबीची सूची स्वरूपित:

$ ls -lS
total 4
-rw-r--r-- 1 user user 131 2011-08-17 18:07 todo.txt
drwxr-xr-x 2 user user 120 2011-08-17 18:14 Pictures
drwxr-xr-x 2 user user  80 2011-08-17 16:52 Desktop
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 Documents
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 Downloads
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 Music
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 Public
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 Templates
drwxr-xr-x 2 user user  40 2011-08-17 16:52 Videos
$

 


हे देखील पहा

Advertising

एलएस कमांड
वेगवान सारण्या