रोमन अंकांचा चार्ट

मी 1
II | 2
तिसरा 3 |
चतुर्थ 4
व्ही 5
सहावा 6
आठवा 7
आठवा 8
IX 9
एक्स 10
इलेव्हन 11
बारावी 12
बारावी 13
XIV 14
XV 15
XVI 16
XVII 17
XVIII 18
XIX 19
एक्सएक्सएक्स 20
XXI 21
XXII 22
XXIII 23
XXIV 24
XXV 25
XXVI 26
XXVII 27
XXVIII 28
XXIX 29
एक्सएक्सएक्स 30
XXXI 31
XXXII 32
XXXIII 33
एक्सएक्सएक्सआय 34
एक्सएक्सएक्सव्ही 35
XXXVI 36
XXXVII 37
XXXVIII 38
XXXIX 39
एक्सएल 40
एक्सएलआय 41
एक्सएलआयआय 42
एक्सएलआयआय 43
XLIV 44
एक्सएलव्ही 45
एक्सएलव्हीआय 46
XLVII 47
XLVIII 48
एक्सएलएक्स 49
एल 50
एलआय 51
एलआयआय 52
LIII 53
LIV 54
एलव्ही 55
LVI 56
LVII 57
LVIII 58
LIX 59
एलएक्स 60
एलएक्सआय 61
एलएक्सआयआय 62
LXIII 63
एलएक्सआयव्ही 64
एलएक्सव्ही 65
LXVI 66
LXVII 67
LXVIII 68
एलएक्सआयएक्स 69
एलएक्सएक्स 70
एलएक्सएक्सआय 71
एलएक्सएक्सआयआय 72
एलएक्सएक्सआयआयआय 73
LXXIV 74
एलएक्सएक्सव्ही 75
LXXVI 76
LXXVII 77
LXXVIII 78
LXXIX 79
एलएक्सएक्सएक्स 80
एलएक्सएक्सएक्सआय 81
एलएक्सएक्सएक्सआयआय 82
एलएक्सएक्सएक्सआयआयआय 83
LXXXIV 84
एलएक्सएक्सएक्सव्ही 85
LXXXVI 86
एलएक्सएक्सएक्सवीआयआय 87
LXXXVIII 88
LXXXIX 89
एक्ससी 90
एक्ससीआय 91
XCII 92
XCIII 93
एक्ससीआयव्ही 94
एक्ससीव्ही 95
XCVI 96
XCVII 97
XCVIII 98
एक्ससीआयएक्स 99
सी 100
सीसी 200
सीसीसी 300
सीडी 400
डी 500
डीसी 600
डीसीसी 700
डीसीसीसी 800
मुख्यमंत्री 900
एम 1000

रॅपिडटेबल्स ओआरओ वरून मुद्रित