रोमन अंकांचा चार्ट

यादी रोमन अंकांमध्ये / संख्या.

रोमन संख्या पाहणे

 

रोमन अंकांचा चार्ट

1 5 10 50 100 500 1000
मी व्ही एक्स एल सी डी एम

संख्या रोमन
अंक
गणना
0
परिभाषित नाही
 
1 मी 1
2 II | 1 + 1
3 | तिसरा 1 + 1 + 1
4 चतुर्थ 5-1
5 व्ही 5
6 सहावा 5 + 1
7 आठवा 5 + 1 + 1
8 आठवा 5 + 1 + 1 + 1
9 IX 10-1
10 एक्स 10
11 इलेव्हन 10 + 1
12 बारावी 10 + 1 + 1
13 बारावी 10 + 1 + 1 + 1
14 XIV 10-1 + 5
15 XV 10 + 5
16 XVI 10 + 5 + 1
17 XVII 10 + 5 + 1 + 1
18 XVIII 10 + 5 + 1 + 1 + 1
19 XIX 10-1 + 10
20 एक्सएक्सएक्स 10 + 10
21 XXI 10 + 10 + 1
22 XXII 10 + 10 + 1 + 1
23 XXIII 10 + 10 + 1 + 1 + 1
24 XXIV 10 + 10-1 + 5
25 XXV 10 + 10 + 5
26 XXVI 10 + 10 + 5 + 1
27 XXVII 10 + 10 + 5 + 1 + 1
28 XXVIII 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
29 XXIX 10 + 10-1 + 10
30 एक्सएक्सएक्स 10 + 10 + 10
31 XXXI 10 + 10 + 10 + 1
32 XXXII 10 + 10 + 10 + 1 + 1
33 XXXIII 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
34 एक्सएक्सएक्सआय 10 + 10 + 10-1 + 5
35 एक्सएक्सएक्सव्ही 10 + 10 + 10 + 5
36 XXXVI 10 + 10 + 10 + 5 + 1
37 XXXVII 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
38 XXXVIII 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
39 XXXIX 10 + 10 + 10-1 + 10
40 एक्सएल 50-10
41 एक्सएलआय 50-10 + 1
42 एक्सएलआयआय 50-10 + 1 + 1
43 एक्सएलआयआय 50-10 + 1 + 1 + 1
44 XLIV 50-10-1 + 5
45 एक्सएलव्ही 50-10 + 5
46 एक्सएलव्हीआय 50-10 + 5 + 1
47 XLVII 50-10 + 5 + 1 + 1
48 XLVIII 50-10 + 5 + 1 + 1 + 1
49 एक्सएलएक्स 50-10-1 + 10
50 एल 50
51 एलआय 50 + 1
52 एलआयआय 50 + 1 + 1
53 LIII 50 + 1 + 1 + 1
54 LIV 50-1 + 5
55 एलव्ही 50 + 5
56 LVI 50 + 5 + 1
57 LVII 50 + 5 + 1 + 1
58 LVIII 50 + 5 + 1 + 1 + 1
59 LIX 50-1 + 10
60 एलएक्स 50 + 10
61 एलएक्सआय 50 + 10 + 1
62 एलएक्सआयआय 50 + 10 + 1 + 1
63 LXIII 50 + 10 + 1 + 1 + 1
64 एलएक्सआयव्ही 50 + 10-1 + 5
65 एलएक्सव्ही 50 + 10 + 5
66 LXVI 50 + 10 + 5 + 1
67 LXVII 50 + 10 + 5 + 1 + 1
68 LXVIII 50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
69 एलएक्सआयएक्स 50 + 10-1 + 10
70 एलएक्सएक्स 50 + 10 + 10
71 एलएक्सएक्सआय 50 + 10 + 10 + 1
72 एलएक्सएक्सआयआय 50 + 10 + 10 + 1 + 1
73 एलएक्सएक्सआयआयआय 50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
74 LXXIV 50 + 10 + 10-1 + 5
75 एलएक्सएक्सव्ही 50 + 10 + 10 + 5
76 LXXVI 50 + 10 + 10 + 5 + 1
77 LXXVII 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
78 LXXVIII 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
79 LXXIX 50 + 10 + 10-1 + 10
80 एलएक्सएक्सएक्स 50 + 10 + 10 + 10
81 एलएक्सएक्सएक्सआय 50 + 10 + 10 + 10 + 1
82 एलएक्सएक्सएक्सआयआय 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1
83 एलएक्सएक्सएक्सआयआयआय 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
84 LXXXIV 50 + 10 + 10 + 10-1 + 5
85 एलएक्सएक्सएक्सव्ही 50 + 10 + 10 + 10 + 5
86 LXXXVI 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1
87 एलएक्सएक्सएक्सवीआयआय 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
88 LXXXVIII 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
89 LXXXIX 50 + 10 + 10 + 10-1 + 10
90 एक्ससी 100-10
91 एक्ससीआय 100-10 + 1
92 XCII 100-10 + 1 + 1
93 XCIII 100-10 + 1 + 1 + 1
94 एक्ससीआयव्ही 100-10-1 + 5
95 एक्ससीव्ही 100-10 + 5
96 XCVI 100-10 + 5 + 1
97 XCVII 100-10 + 5 + 1 + 1
98 XCVIII 100-10 + 5 + 1 + 1 + 1
99 एक्ससीआयएक्स 100-10-1 + 10
100 सी 100
200 सीसी 100 + 100
300 सीसीसी 100 + 100 + 100
400 सीडी 500-100
500 डी 500
600 डीसी 500 + 100
700 डीसीसी 500 + 100 + 100
800 डीसीसीसी 500 + 100 + 100 + 100
900 मुख्यमंत्री 1000-100
1000 एम 1000

रोमन अंक मुद्रण करण्यायोग्य चार्ट ►

विंकुलम

संख्या रोमन
अंक
गणना
5000 व्ही  
10000 एक्स  
50000 एल  
100000 सी  
500000 डी  
1000000 एम  

अपोस्ट्रोफस

संख्या रोमन
अंक
गणना
500 आय  
1000 CIↃ किंवा
 
5000 IↃↃ किंवा
 
10000 सीसीआयↃↃ किंवा
 
50000 IↃↃↃ किंवा
 
100000 सीसीसीआयↃↃↃ किंवा
 

रोमन अंकांमध्ये वर्षे

वर्ष रोमन अंक
1000 एम
1100 एमसी
1200 एमसीसी
1300 एमसीसीसी
1400 एमसीडी
1500 एमडी
1600 एमडीसी
1700 एमडीसीसी
1800 एमडीसीसीसी
1900 एमसीएम
1990 एमसीएमएक्ससी
1991 एमसीएमएक्ससीआय
1992 एमसीएमएक्ससीआयआय
1993 एमसीएमएक्ससीआयआयआय
1994 एमसीएमएक्ससीआयव्ही
1995 एमसीएमएक्ससीव्ही
1996 एमसीएमएक्ससीव्हीआय
1997 एमसीएमएक्ससीवीआयआय
1998 एमसीएमएक्ससीवीआयआय
1999 एमसीएमएक्ससीआयएक्स
2000 एमएम
2001 एमएमआय
2002 एमएमआयआय
2003 एमएमआयआयआय
2004 एमएमआयव्ही
2005 एमएमव्ही
2006 एमएमव्हीआय
2007 एमएमव्हीआयआय
2008 एमएमव्हीआयआयआय
2009 एमएमआयएक्स
2010 एमएमएक्स
२०११ एमएमएक्सआय
2012 एमएमएक्सआयआय
2013 एमएमएक्सआयआयआय
2014 एमएमएक्सआयव्ही
२०१. एमएमएक्सव्ही
२०१. एमएमएक्सव्हीआय
2017 एमएमएक्सवीआयआय
2018 एमएमएक्सवीआयआय
2019 एमएमएक्सआयएक्स
2020 एमएमएक्सएक्स
2021 एमएमएक्सएक्सआय
2022 एमएमएक्सएक्सआयआय
2023 एमएमएक्सएक्सआयआयआय
2024 एमएमएक्सएक्सआयव्ही
2025 एमएमएक्सएक्सव्ही

 

रोमन अंकांचे रूपांतरक ►

 


हे देखील पहा

Advertising

मॅथ प्रतीक
वेगवान सारण्या