நானோக ou லோம்ப்ஸ் மாற்றத்திற்கான கூலொம்ப்ஸ்

கூலொம்ப்ஸ் (சி) முதல் நானோக ou லோம்ப்கள் (என்.சி) மின்சார கட்டணம் மாற்றும் கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

நானோக ou லோம்ப்ஸ் மாற்று கால்குலேட்டருக்கு கூலொம்ப்ஸ்

கூலம்ப்களில் மின் கட்டணத்தை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

சி
   
நானோக ou லோம்ப்ஸ் முடிவு: nC

nC to coulombs மாற்று கால்குலேட்டர்

கூலொம்ப்களை நானோக ou லம்ப்களாக மாற்றுவது எப்படி

1 சி = 10 9 என்.சி.

அல்லது

1nC = 10 -9 சி

நானோக ou லோம்ப்ஸ் மாற்று சூத்திரத்திற்கான கூலம்ப்கள்

நானோக ou லோம்ப்ஸ் Q (nC) இல் உள்ள கட்டணம் கூலொம்ப்களின் Q (C) முறைகளில் உள்ள கட்டணத்திற்கு சமம் 10 9 :

Q (nC) = Q (C) × 10 9

உதாரணமாக

3 கூலொம்ப்களை நானோக ou லம்ப்களாக மாற்றவும்:

Q (nC) = 3C × 10 9 = 3⋅10 9 nC

கூலொம்ப் டு நானோக ou லோம்ப்ஸ் மாற்று அட்டவணை

கட்டணம் (கூலொம்ப்) கட்டணம் (நானோக ou லோம்ப்)
0 சி 0 nC
0.000001 சி 10 3 என்.சி.
0.00001 சி 10 4 என்.சி.
0.0001 சி 10 5 என்.சி.
0.001 சி 10 6 என்.சி.
0.01 சி 10 7 என்.சி.
0.1 சி 10 8 என்.சி.
1 சி 10 9 என்.சி.

 

nC முதல் கூலொம்ப்ஸ் மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

சார்ஜ் மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்