ஜூல்களை கிலோஜூல்களாக மாற்றுவது எப்படி

ஜூல்ஸில் (ஜே) ஆற்றலை கிலோஜூல்களாக (கே.ஜே) மாற்றுவது எப்படி.

ஜூல்களை kJ ஆக மாற்றுவது எப்படி

ஒரு கிலோஜூல்கள் 1000 ஜூல்களுக்கு சமம்:

1kJ = 1000J

கிலோஜூல்களில் (kJ) உள்ள ஆற்றல் E ஜூல்ஸில் உள்ள ஆற்றலுக்கு சமம் (J) 1000 ஆல் வகுக்கப்படுகிறது:

E (kJ) = E (J) / 1000

உதாரணமாக

400J ஐ கிலோஜூல்களாக மாற்றவும்.

கிலோஜூல்களில் (kJ) உள்ள ஆற்றல் 400 ஜூல்களுக்கு (J) 1000 க்கு வகுக்கப்படுகிறது:

E (kJ) = 400J / 1000 = 0.4kJ

 

ஜூல்ஸ் முதல் கே.ஜே. மாற்று கால்குலேட்டர்

 


மேலும் காண்க

Advertising

ஆற்றல் மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்