1 கலோரிகளில் எத்தனை கிலோகலோரி?

1 கலோரி (கலோரி) கிலோகலோரி (கிலோகலோரி) ஆக மாற்றுவது எப்படி.

1 பெரிய உணவு கலோரி (கால்) 1 சிறிய கிலோகலோரி (கிலோகலோரி) க்கு சமம்:

1 கால் = 1 கிலோகலோரி

1 சிறிய கலோரி (கலோரி) 1/1000 சிறிய கிலோகலோரி (கிலோகலோரி) க்கு சமம்:

1 கலோரி = 0.001 கிலோகலோரி

 

கலோரிகளை கிலோகலோரி to ஆக மாற்றுவது எப்படி

 


மேலும் காண்க

Advertising

ஆற்றல் மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்