கிலோகிராம் முதல் கிராம் மாற்றம்

கிலோ
   
கிராம்: g
கிலோகிராம் + கிராம்:
கிலோ
g
கணக்கீடு:  

கிராம் முதல் கி.கி.

கிலோகிராம் கிராமாக மாற்றுவது எப்படி

1 கிலோகிராம் (கிலோ) 1000 கிராம் (கிராம்) க்கு சமம்.

1 கிலோ = 1000 கிராம்

வெகுஜன மீ கிராம் (கிராம்) இல் கிலோகிராம் (கிலோ) முறை 1000 இல் நிறை m சமமாக இருக்கும்:

m (g) = m (kg) × 1000

உதாரணமாக

5 கிலோவை கிராம் ஆக மாற்றவும்:

m (g) = 5 கிலோ × 1000 = 5000 கிராம்

கிலோகிராம் முதல் கிராம் மாற்று அட்டவணை

கிலோகிராம் (கிலோ) கிராம் (கிராம்)
0 கிலோ 0 கிராம்
0.1 கிலோ 100 கிராம்
1 கிலோ 1000 கிராம்
2 கிலோ 2000 கிராம்
3 கிலோ 3000 கிராம்
4 கிலோ 4000 கிராம்
5 கிலோ 5000 கிராம்
6 கிலோ 6000 கிராம்
7 கிலோ 7000 கிராம்
8 கிலோ 8000 கிராம்
9 கிலோ 9000 கிராம்
10 கிலோ 10000 கிராம்
20 கிலோ 20000 கிராம்
30 கிலோ 30000 கிராம்
40 கிலோ 40000 கிராம்
50 கிலோ 50000 கிராம்
60 கிலோ 60000 கிராம்
70 கிலோ 70000 கிராம்
80 கிலோ 80000 கிராம்
90 கிலோ 90000 கிராம்
100 கிலோ 100000 கிராம்
1000 கிலோ 1000000 கிராம்

 

கிராம் முதல் கிலோகிராம்

 


மேலும் காண்க

முகநூல் ட்விட்டர் பகிரி மின்னஞ்சல்

இந்த பக்கத்தை எவ்வாறு மேம்படுத்துவது என்று எழுதுங்கள்

எடை மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்