டையோடு சின்னங்கள்

எலக்ட்ரானிக் சர்க்யூட்டின் டையோடு திட்ட சின்னங்கள் - டையோடு, எல்இடி, ஜீனர் டையோடு, ஷாட்கி டையோடு, ஃபோட்டோடியோட், ...

இடது - அனோட், வலது - கத்தோட்.

சின்னம் பெயர் விளக்கம்
டையோடு சின்னம் டையோடு டையோடு தற்போதைய ஓட்டத்தை ஒரு திசையில் மட்டுமே அனுமதிக்கிறது (இடமிருந்து வலமாக).
ஜீனர் டையோடு ஜெனர் டையோடு தற்போதைய ஓட்டத்தை ஒரு திசையில் அனுமதிக்கிறது, ஆனால் முறிவு மின்னழுத்தத்திற்கு மேலே இருக்கும்போது தலைகீழ் திசையிலும் பாயலாம்
ஸ்கொட்கி டையோடு சின்னம் ஷாட்கி டையோடு ஷாட்கி டையோடு குறைந்த மின்னழுத்த வீழ்ச்சியுடன் கூடிய டையோடு ஆகும்
varicap டையோடு சின்னம் வராக்டர் / வெரிகாப் டையோடு மாறி கொள்ளளவு டையோடு
சுரங்கப்பாதை டையோடு சின்னம் டன்னல் டையோடு  
தலைமையிலான சின்னம் ஒளி உமிழும் டையோடு (எல்.ஈ.டி) மின்னோட்டம் பாயும் போது எல்.ஈ.டி ஒளியை வெளியிடுகிறது
ஃபோட்டோடியோட் சின்னம் ஃபோட்டோடியோட் ஒளி வெளிப்படும் போது தற்போதைய ஓட்டத்தை ஃபோட்டோடியோட் அனுமதிக்கிறது

 

டிரான்சிஸ்டர் சின்னங்கள்

 


மேலும் காண்க

Advertising

எலக்ட்ரிகல் சிம்பல்ஸ்
விரைவான அட்டவணைகள்