கிர்ச்சோஃப் சட்டங்கள்

குஸ்டாவ் கிர்ச்சோஃப் வரையறுக்கப்பட்ட கிர்ச்சோஃப்பின் தற்போதைய சட்டம் மற்றும் மின்னழுத்த சட்டம், ஒரு மின்சுற்று புள்ளியில் பாயும் நீரோட்டங்களின் மதிப்புகள் மற்றும் மின்சுற்று சுற்றில் ஒரு மின்சுற்று சுழற்சியில் மின்னழுத்தங்களை விவரிக்கிறது.

கிர்ச்சோப்பின் தற்போதைய சட்டம் (கே.சி.எல்)

இது கிர்ச்சோப்பின் முதல் விதி.

மின் சுற்று சந்திக்குள் நுழையும் அனைத்து நீரோட்டங்களின் கூட்டுத்தொகை 0. சந்திக்குள் நுழையும் நீரோட்டங்கள் நேர்மறையான அடையாளத்தைக் கொண்டுள்ளன, மேலும் சந்தியை விட்டு வெளியேறும் நீரோட்டங்கள் எதிர்மறை அடையாளத்தைக் கொண்டுள்ளன:

 

 

இந்தச் சட்டத்தைப் பார்க்க மற்றொரு வழி என்னவென்றால், ஒரு சந்திக்குள் நுழையும் நீரோட்டங்களின் தொகை சந்தியை விட்டு வெளியேறும் நீரோட்டங்களின் தொகைக்கு சமம்:

கே.சி.எல் உதாரணம்

நான் 1 மற்றும் நான் 2 சந்திக்குள் நுழைகிறோம்

நான் 3 சந்தியை விட்டு வெளியேறுகிறேன்

I 1 = 2A, I 2 = 3A, I 3 = -1A, I 4 =?

 

தீர்வு:

I k = I 1 + I 2 + I 3 + I 4 = 0

I 4 = -I 1 - I 2 - I 3 = -2A - 3A - (-1A) = -4A

என்பதால் நான் 4 எதிர்மறை, அது சந்தி விட்டு.

கிர்ச்சோஃப்பின் மின்னழுத்த சட்டம் (கே.வி.எல்)

இது கிர்ச்சோப்பின் இரண்டாவது விதி.

மின் சுற்று சுழற்சியில் உள்ள அனைத்து மின்னழுத்தங்கள் அல்லது சாத்தியமான வேறுபாடுகளின் தொகை 0 ஆகும்.

 

 

கே.வி.எல் உதாரணம்

வி எஸ் = 12V, வி , R1 = -4V, வி , R2 = -3V

வி ஆர் 3 =?

தீர்வு:

Σ வி கே = வி எஸ் + வி , R1 + வி , R2 + வி R3 = 0

V R3 = - V S - V R1 - V R2 = -12V + 4V + 3V = -5V

மின்னழுத்த அடையாளம் (+/-) என்பது சாத்தியமான வேறுபாட்டின் திசையாகும்.

 


மேலும் காண்க

Advertising

சுற்றறிக்கை சட்டங்கள்
விரைவான அட்டவணைகள்