தூண்டல்

தூண்டல் என்பது காந்தப்புலத்தில் ஆற்றலை சேமிக்கும் ஒரு மின் கூறு ஆகும்.

தூண்டல் கம்பி நடத்தும் சுருளால் ஆனது.

மின் சுற்றுத் திட்டத்தில், தூண்டல் எல் எழுத்துடன் குறிக்கப்பட்டுள்ளது.

தூண்டல் ஹென்றி [L] இன் அலகுகளில் அளவிடப்படுகிறது.

தூண்டல் ஏசி சுற்றுகளில் மின்னோட்டத்தையும் டிசி சுற்றுகளில் குறுகிய சுற்றுகளையும் குறைக்கிறது.

தூண்டல் படம்

தூண்டல் சின்னங்கள்

தூண்டல்
இரும்பு மைய தூண்டல்
மாறி தூண்டல்

தொடரில் தூண்டிகள்

தொடரில் பல தூண்டிகளுக்கு மொத்த சமமான தூண்டல்:

எல் மொத்தம் = எல் 1 + எல் 2 + எல் 3 + ...

இணையாக தூண்டிகள்

இணையாக பல தூண்டிகளுக்கு மொத்த சமமான தூண்டல்:

\ frac {1} {L_ {மொத்த}} = \ frac {1} {L_ {1}} + \ frac {1} {L_ {2}} + \ frac {1} {L_ {3}} + .. .

தூண்டியின் மின்னழுத்தம்

v_L (t) = L \ frac {di_L (t)} t dt}

தூண்டியின் மின்னோட்டம்

i_L (t) = i_L (0) + \ frac {1} {L} \ int_ {0} ^ {t} v_L (\ tau) d \ tau

தூண்டியின் ஆற்றல்

E_L = \ frac {1} {2} LI ^ 2

ஏசி சுற்றுகள்

தூண்டியின் எதிர்வினை

X L = .L

தூண்டியின் மின்மறுப்பு

கார்ட்டீசியன் வடிவம்:

Z L = jX L = jωL

துருவ வடிவம்:

Z L = X L ∠90º

 


மேலும் காண்க:

Advertising

எலக்ட்ரானிக் கூறுகள்
விரைவான அட்டவணைகள்