காரணி (n!)

N இன் காரணியாலானது n ஆல் குறிக்கப்படுகிறது! மற்றும் 1 முதல் n வரையிலான முழு எண்களின் தயாரிப்பு மூலம் கணக்கிடப்படுகிறது.

N/ 0 க்கு,

n ! = 1 × 2 × 3 × 4 × ... × n

N = 0 க்கு,

0! = 1

காரணி வரையறை சூத்திரம்

n! = \ begin {Bmatrix} 1 &, n = 0 \\ \ prod_ {k = 1} ^ {n} k &, n/ 0 \ end {matrix}

எடுத்துக்காட்டுகள்:

1! = 1

2! = 1 × 2 = 2

3! = 1 × 2 × 3 = 6

4! = 1 × 2 × 3 × 4 = 24

5! = 1 × 2 × 3 × 4 × 5 = 120

சுழல்நிலை காரணியால சூத்திரம்

n ! = n × ( n -1)!

உதாரணமாக:

5! = 5 × (5-1)! = 5 × 4! = 5 × 24 = 120

ஸ்டிர்லிங் தோராயமாக

n! \ தோராயமாக \ சதுர {2 \ pi n} d cdot n ^ n \ cdot e ^ {- n}

உதாரணமாக:

5! ≈ √ 2π5 ⋅5 5-5 = 118.019

காரணி அட்டவணை

எண்

n

காரணி

n !

0 1
1 1
2 2
3 6
4 24
5 120
6 720
7 5040
8 40320
9 362880
10 3628800
11 3.991680x10 7
12 4.790016x10 8
13 6.227021x10 9
14 8.717829x10 10
15 1.307674x10 12
16 2.092279x10 13
17 3.556874x10 14
18 6.402374x10 15
19 1.216451x10 17
20 2.432902x10 18

காரணி கணக்கீட்டிற்கான சி நிரல்

double factorial(unsigned int n)

{

   double fact=1.0;

   if( n / 1 )

      for(unsigned int k=2; k<=n; k++)

         fact = fact*k;

   return fact;

}

 


மேலும் காண்க

இயற்கணிதம்
விரைவான அட்டவணைகள்