కిర్చోఫ్ యొక్క చట్టాలు

కిర్చాఫ్ యొక్క ప్రస్తుత చట్టం మరియు వోల్టేజ్ చట్టం, గుస్తావ్ కిర్చోఫ్ చేత నిర్వచించబడినది, ఒక జంక్షన్ పాయింట్ ద్వారా ప్రవహించే ప్రవాహాల విలువల యొక్క సంబంధాన్ని మరియు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్లో ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ లూప్‌లో వోల్టేజ్‌లను వివరిస్తుంది.

కిర్చాఫ్ ప్రస్తుత చట్టం (కెసిఎల్)

ఇది కిర్చోఫ్ యొక్క మొదటి చట్టం.

ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ జంక్షన్‌లోకి ప్రవేశించే అన్ని ప్రవాహాల మొత్తం 0. జంక్షన్‌లోకి ప్రవేశించే ప్రవాహాలు సానుకూల గుర్తును కలిగి ఉంటాయి మరియు జంక్షన్ నుండి బయలుదేరే ప్రవాహాలు ప్రతికూల గుర్తును కలిగి ఉంటాయి:

 

 

ఈ చట్టాన్ని చూడటానికి మరొక మార్గం ఏమిటంటే, ఒక జంక్షన్‌లోకి ప్రవేశించే ప్రవాహాల మొత్తం జంక్షన్ నుండి బయలుదేరే ప్రవాహాల మొత్తానికి సమానం:

KCL ఉదాహరణ

I 1 మరియు I 2 జంక్షన్‌లోకి ప్రవేశిస్తాయి

నేను 3 జంక్షన్ నుండి బయలుదేరాను

I 1 = 2A, I 2 = 3A, I 3 = -1A, I 4 =?

 

పరిష్కారం:

Σ నేను k = నేను 1 + నేను 2 + నేను 3 + నేను 4 = 0

I 4 = -I 1 - I 2 - I 3 = -2A - 3A - (-1A) = -4A

నేను 4 ప్రతికూలంగా ఉన్నందున , ఇది జంక్షన్ నుండి బయలుదేరుతుంది.

కిర్చాఫ్ వోల్టేజ్ లా (కెవిఎల్)

ఇది కిర్చోఫ్ యొక్క రెండవ చట్టం.

ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్ లూప్‌లోని అన్ని వోల్టేజీలు లేదా సంభావ్య తేడాల మొత్తం 0.

 

 

KVL ఉదాహరణ

V S = 12V, V R1 = -4V, V R2 = -3V

వి R3 =?

పరిష్కారం:

Σ V k = V S + V R1 + V R2 + V R3 = 0

V R3 = - V S - V R1 - V R2 = -12V + 4V + 3V = -5V

వోల్టేజ్ గుర్తు (+/-) సంభావ్య వ్యత్యాసం యొక్క దిశ.

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

సర్క్యూట్ చట్టాలు
రాపిడ్ టేబుల్స్