Chuyển đổi 1 gigahertz sang hertz

Làm thế nào để chuyển đổi 1 gigahertz (GHz) sang megahertz (MHz).

Phép tính

Tần số f tính bằng megahertz (Hz) bằng 1 gigahertz (GHz) nhân với 1000:

f (MHz) = 1 GHz × 1000 = 1000 MHz

 

Vì vậy, 1 gigahertz bằng 1000 megahertz:

1 GHz = 1000 MHz

 

Máy tính chuyển đổi GHz sang MHz ►

 


Xem thêm

Facebook Twitter WhatsApp E-mail

Viết cách cải thiện trang này

CHUYỂN ĐỔI TẦN SỐ
BẢNG RAPID