પી.પી.એમ. થી પી.ટી.પી. રૂપાંતર

કેવી રીતે પી.પી.એમ.ને પી.પી.ટી.માં કન્વર્ટ કરવા

પી.પી.એમ. અને પી.પી.ટી. તરીકે વ્યાખ્યાયિત થયેલ છે:

1ppm = 1/10 6 = 10 -6

1ppt = 1/10 12 = 10 -12

તો

1ppm = 10 6 ppt

ભાગ દીઠ ટ્રિલિયન એક્સ પીપીટી ભાગની સંખ્યા 10 - 6 દ્વારા ગુણાકાર દીઠ મિલિયન એક્સ પીપીએમ જેટલી છે :

x ppt = x પીપીએમ ⋅ 10 6

 

ઉદાહરણ: 7ppm 7000ppb ની બરાબર છે:

x ppt = 7ppm ⋅ 10 6 = 7000000ppt

ppm થી ppt રૂપાંતર કેલ્ક્યુલેટર

પીપીએમ
   
ppt પરિણામ: ppt

પી.પી.એમ. થી પી.પી.ટી. રૂપાંતર કોષ્ટક

પીપીએમ ppt
0.000001 1
0.00001 10
0.0001 100
0.001 1000
0.01 10000 છે
0.1 100000
1 10 6
10 10 7
100 10 8
1000 10 9
10000 છે 10 10

 

પીટીએમ ટુ પીપીએમ રૂપાંતર ►

 


આ પણ જુઓ

નંબર કન્વર્ઝન
ઝડપી ટેબલ્સ