קודי ALT לחלונות

קודי מספר מפתח של ALT של Windows.

בחר תו כדי לקבל קוד ALT:

 
§
  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = / ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } ~
Ç ü é â ä à å ç ê ë è ï î ì Ä Å
É æ Æ ô ö ò û ù ÿ Ö Ü ¢ £ ¥ ƒ
á í ó ú ñ Ñ ª º ¿ ¬ ½ ¼ ¡ « »
α ß Γ π Σ σ µ τ Φ Θ Ω δ φ ε
± ÷ ° ²   

כיצד להקליד סמלי קוד ALT

לחץ על מקש ALT והקלד את קוד ALT באמצעות לוח המקשים המספרי של המקלדת.

דוגמא:

ALT + 65 יכתוב אות A באותיות רישיות.

 


ראה גם

Advertising

טקסט קוד
שולחנות מהירים