eV에서 MeV로 변환

전자 볼트 (eV)에서 메가 전자 볼트 (MeV)로 변환 계산기 및 변환 방법.

eV에서 MeV로 변환 계산기

eV to MeV, 에너지 변환 계산기.

에너지를 전자 볼트로 입력하고 변환 버튼을 누릅니다.

eV
   
메가 전자 볼트의 결과 : MeV

MeV에서 eV로 변환 ►

eV에서 MeV로 변환하는 방법

1 전자 볼트는 메가 전자 볼트의 백만 분의 1과 같습니다.

1eV = 0.000001MeV

메가 전자 볼트 E (MeV) 의 에너지는 전자 볼트 E (eV) 의 에너지를 1000000으로 나눈 것과 같습니다 .

E (MeV) = E (eV) / 1000000

 

500eV를 MeV로 변환 :

E (MeV) = 500eV / 1000000 = 0.0005MeV

eV에서 MeV로 변환 표

에너지 (eV) 에너지 (MeV)
1eV 0.000001 MeV
2eV 0.000002 MeV
3eV 0.000003 MeV
4eV 0.000004 MeV
5eV 0.000005 MeV
6eV 0.000006 MeV
7eV 0.000007 MeV
8eV 0.000008 MeV
9eV 0.000009 MeV
10eV 0.00001 MeV
20eV 0.00002 MeV
30eV 0.00003 MeV
40eV 0.00004 MeV
50eV 0.00005 MeV
60eV 0.00006 MeV
70eV 0.00007 MeV
80eV 0.00008 MeV
90eV 0.00009 MeV
100eV 0.0001 MeV
200eV 0.0002 MeV
300eV 0.0003 MeV
400eV 0.0004 MeV
500eV 0.0005 MeV
600eV 0.0006 MeV
700eV 0.0007 MeV
800eV 0.0008 MeV
900eV 0.0009 MeV
1000eV 0.001 MeV
2000eV 0.002 MeV
3000eV 0.003MeV
4000eV 0.004MeV
5000eV 0.005MeV
6000eV 0.006 MeV
7000eV 0.007MeV
8000eV 0.008 MeV
9000eV 0.009MeV
10000eV 0.01MeV
100,000eV 0.1MeV
1000000eV 1 MeV

 

MeV에서 eV로 변환 ►

 


또한보십시오

Advertising

에너지 전환
빠른 테이블