URL kodētājs


URL dekodētājs ►

URL kodēšanas piemērs

URL ievade:

https://www.rapidtables.org/web/tools/url-encoder.html

Kodēta URL izvade:

http%3A%2F%2Fwww.rapidtables.org%2Fweb%2Ftools%2Furl-encoder.html

URL kodēšanas tabula

Raksturs Procentuālais
pieaugums
(atstarpe) % 20
! % 21
" % 22
# % 23
$ % 24
% % 25
& % 26
" % 27
( % 28
) % 29
* % 2A
+ % 2B
, % 2C
/ % 2F
: % 3A
; % 3B
< % 3C
= % 3D
/ % 3E
? % 3F
@ % 40
[ % 5B
\ % 5C
] % 5D
^ % 5E
" % 60
{ % 7B
| % 7C
} % 7D

 

Base64 kodētājs ►

 


Skatīt arī

Advertising

TĪMEKĻA INSTRUMENTI
ĀTRAS TABULAS