വാട്ടുകളെ കിലോജൂളിലേക്ക് എങ്ങനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാം

എങ്ങനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ വൈദ്യുതിവാട്ട്സ് (പ) കിലോജൗൽസ് (കി.ജൂ.) ൽ ഊർജ്ജം.

വാട്ടുകളിൽ നിന്നും സെക്കൻഡിൽ നിന്നും നിങ്ങൾക്ക് കിലോജൂളുകൾ കണക്കാക്കാം, പക്ഷേ വാട്ട്, കിലോജൂൾ യൂണിറ്റുകൾ വ്യത്യസ്ത അളവുകളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾക്ക് വാട്ടുകളെ കിലോജൂളുകളായി പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല.

വാട്ട്സ് ടു കെ‌ജെ കണക്കുകൂട്ടൽ സമവാക്യം

ഊർജ്ജ കിലോജൗൽസ് ൽ (കി.ജൂ.) അധികാരത്തിൽ തുല്യമാണ് പി വാട്ട്സിൽ (പ), തവണ കാലയളവിൽ ടി സെക്കൻഡിൽ (ങ്ങൾ):

E (kJ) = P (W) × t (കൾ) / 1000

അതിനാൽ

kilojoules = വാട്ട്സ് × സെക്കൻഡ് / 1000

അല്ലെങ്കിൽ

kJ = W × s / 1000

ഉദാഹരണം

3 സെക്കൻഡ് സമയത്തേക്ക് 300 വാട്ട് വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടിന്റെ consumption ർജ്ജ ഉപഭോഗം എന്താണ്?

E (kJ) = 300W × 3s / 1000 = 0.9kJ

 

KJ യെ വാട്ടുകളിലേക്ക് എങ്ങനെ പരിവർത്തനം ചെയ്യാം

 


ഇതും കാണുക

ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഇമെയിൽ

ഈ പേജ് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് എഴുതുക

ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്കുകൂട്ടലുകൾ
ദ്രുത പട്ടികകൾ