കിർ‌ചോഫിന്റെ നിയമങ്ങൾ

ഗുസ്താവ് കിർ‌ചോഫ് നിർ‌വ്വചിച്ച കിർ‌ചോഫിന്റെ നിലവിലെ നിയമവും വോൾട്ടേജ് നിയമവും ഒരു ജംഗ്ഷൻ പോയിന്റിലൂടെ ഒഴുകുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങളുടെ മൂല്യങ്ങളും ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ലൂപ്പിലെ വോൾട്ടേജുകളും വിവരിക്കുന്നു.

കിർ‌ചോഫിന്റെ നിലവിലെ നിയമം (കെ‌സി‌എൽ)

കിർ‌ചോഫിന്റെ ആദ്യ നിയമമാണിത്.

ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന എല്ലാ വൈദ്യുതധാരകളുടെയും ആകെത്തുക 0. ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ചിഹ്നവും ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വൈദ്യുത പ്രവാഹങ്ങൾക്ക് നെഗറ്റീവ് ചിഹ്നവുമുണ്ട്:

 

 

ഈ നിയമം നോക്കാനുള്ള മറ്റൊരു മാർഗ്ഗം, ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന വൈദ്യുതധാരകളുടെ ആകെത്തുക ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വൈദ്യുതധാരകളുടെ ആകെത്തുകയ്ക്ക് തുല്യമാണ്:

KCL ഉദാഹരണം

I 1 ഉം I 2 ഉം ജംഗ്ഷനിൽ പ്രവേശിക്കുന്നു

ഞാൻ 3 ജംഗ്ഷൻ വിടുന്നു

I 1 = 2A, I 2 = 3A, I 3 = -1A, I 4 =?

 

പരിഹാരം:

Σ ഞാൻ k = ഞാൻ 1 ഞാൻ 2 ഞാൻ 3 ഞാൻ 4 = 0

I 4 = -I 1 - I 2 - I 3 = -2A - 3A - (-1A) = -4A

ഞാൻ 4 നെഗറ്റീവ് ആയതിനാൽ , അത് ജംഗ്ഷനിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകുന്നു.

കിർ‌ചോഫിന്റെ വോൾട്ടേജ് നിയമം (കെ‌വി‌എൽ)

ഇത് കിർ‌ചോഫിന്റെ രണ്ടാമത്തെ നിയമമാണ്.

ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ട് ലൂപ്പിലെ എല്ലാ വോൾട്ടേജുകളുടെയും അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതയുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളുടെയും ആകെത്തുക 0 ആണ്.

 

 

കെവിഎൽ ഉദാഹരണം

V S = 12V, V R1 = -4V, V R2 = -3V

വി R3 =?

പരിഹാരം:

Σ വി k = വി എസ് + വി R1 + വി R2 + വി R3 എന്ന = 0

V R3 = - V S - V R1 - V R2 = -12V + 4V + 3V = -5V

സാധ്യതയുള്ള വ്യത്യാസത്തിന്റെ ദിശയാണ് വോൾട്ടേജ് ചിഹ്നം (+/-).

 


ഇതും കാണുക

ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഇമെയിൽ

ഈ പേജ് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് എഴുതുക

സർക്കിട്ട് നിയമങ്ങൾ
ദ്രുത പട്ടികകൾ