विंडोजसाठी ALT कोड

विंडोज ALT की क्रमांक कोड.

ALT कोड मिळविण्यासाठी एक वर्ण निवडा:

 
§
  ! " # $ % & ' ( ) * + , - . /
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : ; < = / ?
@ A B C D E F G H I J K L M N O
P Q R S T U V W X Y Z [ \ ] ^ _
` a b c d e f g h i j k l m n o
p q r s t u v w x y z { | } ~
Ç ü é â ä à å ç ê ë è ï î ì Ä Å
É æ Æ ô ö ò û ù ÿ Ö Ü ¢ £ ¥ ƒ
á í ó ú ñ Ñ ª º ¿ ¬ ½ ¼ ¡ « »
α ß Γ π Σ σ µ τ Φ Θ Ω δ φ ε
± ÷ ° ²   

ALT कोड चिन्हे टाइप कसे करावे

ALT की दाबा आणि कीबोर्डच्या संख्यात्मक कीपॅडसह ALT कोड टाइप करा.

उदाहरणः

ALT + 65 भांडवल अ एक पत्र लिहिेल.

 


हे देखील पहा

Advertising

कोड मजकूर
वेगवान सारण्या