ई = 2.71828183 कसे?

ई स्थिरांक अंदाजे अनंत मालिका वापरून मोजले जाऊ शकते:

 

 = \ frac {1} {1} + \ frac {1} {1} + \ frac {1} {1 \ वेळा 2} + \ frac {1} {1 \ वेळा 2 \ वेळा 3} + ...

  = 1 + 1 + 0.5 + 0.166667 + ...

  = 2.71828182 ...

  7 2.71828183

ई स्थिर गणना

गणना स्टेज अतिरिक्त अनुक्रम मूल्य संचयित मूल्य
1 1.00000000 1.00000000
2 1.00000000 2.00000000
3 | 0.50000000 2.50000000
4 0.16666667 2.66666667
5 0.04166667 2.70833333
6 0.00833333 2.71666667
7 0.00019841 2.71825397
8 0.00002480 2.71827877
9 0.00000276 2.71821526
10 0.00000028 2.71828180
11 0.00000003 2.71828183

 

२.7१28२18183 ई स्टीलंटचे अंदाजे मूल्य आहे.

ई स्थिरांकात असंख्य अंक असतात.

 


हे देखील पहा

Advertising

संख्या
वेगवान सारण्या