अंक प्रणाली

अंक प्रणाली

बी - अंक प्रणाली बेस

डी एन - एन-व्या अंक

एन - जर संख्येचा अपूर्ण भाग असेल तर नकारात्मक संख्येपासून प्रारंभ होऊ शकतो.

एन +1 - अंकांची संख्या

बायनरी अंक प्रणाली - बेस -2

बायनरी संख्या फक्त 0 आणि 1 अंक वापरतात.

बी बायनरी उपसर्ग सूचित करते.

उदाहरणे:

10101 2 = 10101 बी = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 0 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 1 = 21

10111 2 = 10111 बी = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 2 + 1 = 23

100011 2 = 100011B = 1 × 2 5 + 0 × 2 4 + 0 × 2 3 + 0 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 32 + 2 + 1 = 35

ऑक्टल न्यूमेरल सिस्टम - बेस -8

ऑक्टल संख्या 0..7 पासूनचे अंक वापरते.

उदाहरणे:

27 8 = 2 × 8 1 + 7 × 8 0 = 16 + 7 = 23

30 8 = 3 × 8 1 + 0 × 8 0 = 24

4307 8 = 4 × 8 3 + 3 × 8 2 + 0 × 8 1 + 7 × 8 0 = 2247

दशांश क्रमांक प्रणाली - बेस -10

दशांश संख्या 0..9 पासून अंकांचा वापर करते.

आम्ही वापरत असलेल्या या नियमित संख्या आहेत.

उदाहरणः

2538 10 = 2 × 10 3 + 5 × 10 2 + 3 × 10 1 + 8 × 10 0

हेक्साडेसिमल न्यूमेरल सिस्टम - बेस -16

हेक्स संख्या 0..9 आणि A..F मधील अंक वापरते.

एच हेक्स उपसर्ग दर्शवितो.

उदाहरणे:

28 16 = 28 एच = 2 × 16 1 + 8 × 16 0 = 40

2 एफ 16 = 2 एफएच = 2 × 16 1 + 15 × 16 0 = 47

बीसी 12 16 = बीसी 12 एच = 11 × 16 3 + 12 × 16 2 + 1 × 16 1 + 2 × 16 0 = 48146

अंक प्रणाली रूपांतरण सारणी

दशांश

बेस -10

बायनरी

बेस -2

अष्टल

बेस -8

हेक्साडेसिमल

बेस -16

0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 | 11 3 | 3 |
4 100 4 4
5 101 5 5
6 110 6 6
7 111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12
11 1011 13
12 1100 14 सी
13 1101 15 डी
14 1110 16
15 1111 17 एफ
16 10000 20 10
17 10001 21 11
18 10010 22 12
19 10011 23 13
20 10100 24 14
21 10101 25 15
22 10110 26 16
23 10111 27 17
24 11000 30 18
25 11001 31 19
26 11010 32 1 ए
27 11011 33 1 बी
28 11100 34 1 सी
29 11101 35 1 डी
30 11110 36 1E
31 11111 37 1 एफ
32 100000 40 20

 


हे देखील पहा

Advertising

  

 

संख्या
वेगवान सारण्या