பை விளக்கப்படம் தயாரிப்பாளர்


தலைப்பை உள்ளிடுக:
தரவு லேபிள்களை உள்ளிடவும்:
தரவு மதிப்புகளை உள்ளிடவும்:
துண்டு உரையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:
3D விளக்கப்படத்தை அமைக்கவும்:
  வரை பெரிதாக்கு பெரிதாக்க சேமி நகல் அச்சு அழி
  1. தரவு லேபிள்களில் இடத்திற்கான '_' என்ற அடிக்கோடிட்டைப் பயன்படுத்தவும்: 'name_1' 'பெயர் 1' ஆக பார்க்கப்படும்.
  2. தரவு லேபிள்களில் 1 அடிக்கோடிட்டுக்கு '__' அடிக்கோடிட்டுகளைப் பயன்படுத்தவும்: 'name__1' 'name_1' ஆகக் கருதப்படும்

 


மேலும் காண்க

ஆன்லைன் கருவிகள்
விரைவான அட்டவணைகள்