డెసిబెల్-మిల్లివాట్ (dBm)

dBm నిర్వచనం

dBm లేదా డెసిబెల్-మిల్లివాట్ అనేది డెసిబెల్స్ (dB) లోని విద్యుత్ శక్తి యూనిట్ , దీనిని 1 మిల్లీవాట్ (mW) గా సూచిస్తారు.

 

డెసిబెల్-మిల్లివాట్స్ ( P (dBm) ) లోని శక్తి మిల్లీవాట్స్ ( P (mW) ) లోని శక్తి యొక్క 10 రెట్లు బేస్ 10 లోగరిథంకు సమానం :

P (dBm) = 10 log 10 ( P (mW) / 1mW)

 

మిల్లీవాట్స్ ( P (mW) ) లోని శక్తి 1mW సార్లు 10 కి సమానం, డెసిబెల్-మిల్లివాట్స్ ( P (dBm) ) లోని శక్తి 10 ద్వారా విభజించబడింది:

P (mW) = 1mW 10 ( P (dBm) / 10)

 

1 మిల్లీవాట్ 0 dBm కు సమానం:

1mW = 0dBm

 

1 వాట్ 30dBm కు సమానం:

1W = 1000mW = 30dBm

dBm నుండి mW నుండి వాట్ నుండి dBW మార్పిడి కాలిక్యులేటర్

డెసిబెల్-మిల్లివాట్లను మిల్లీవాట్స్, వాట్స్, డెసిబెల్-వాట్స్‌గా మార్చండి.

టెక్స్ట్ బాక్స్‌లలో ఒకదానిలో శక్తిని నమోదు చేసి, కన్వర్ట్ బటన్‌ను నొక్కండి :

మిల్లీవాట్లను నమోదు చేయండి: mW
వాట్స్ నమోదు చేయండి:
DBm ని నమోదు చేయండి: dBm
DBW ని నమోదు చేయండి: dBW
     

MW ను dBm గా ఎలా మార్చాలి

మిల్లీవాట్స్ (mW) లో శక్తిని dBm గా ఎలా మార్చాలి.

DBm లోని శక్తి మిల్లీవాట్స్ (mW) లోని శక్తి యొక్క బేస్ 10 లాగరిథంకు సమానం:

P (dBm) = 10 log 10 ( P (mW) / 1mW)

 

ఉదాహరణకు: 100mW విద్యుత్ వినియోగానికి dBm లోని శక్తి ఏమిటి?

పరిష్కారం:

P (dBm) = 10 log 10 (100mW / 1mW) = 20dBm

DBm ని mW గా ఎలా మార్చాలి

DBm లో శక్తిని మిల్లీవాట్స్‌ (mW) గా ఎలా మార్చాలి.

Milliwatts లో శక్తి ( పి (MW) ) 10 dBm శక్తి పెంచింది సమానం ( పి (dBm) ) 10 ద్వారా విభజించబడింది?

P (mW) = 1mW 10 ( P (dBm) / 10)

 

ఉదాహరణకు: 20 డిబిఎమ్ విద్యుత్ వినియోగం కోసం మిల్లీవాట్లలోని శక్తి ఏమిటి?

పరిష్కారం:

P (mW) = 1mW 10 (20dBm / 10) = 100mW

వాట్‌ను dBm గా ఎలా మార్చాలి

వాట్స్ (డబ్ల్యూ) లోని శక్తిని డిబిఎమ్‌గా ఎలా మార్చాలి.

DBm లోని శక్తి వాట్స్ (W) మరియు 30dB లోని శక్తి యొక్క బేస్ 10 లాగరిథంకు సమానం:

P (dBm) = 10 log 10 ( P (W) / 1W) + 30

 

ఉదాహరణకు: 100W విద్యుత్ వినియోగానికి dBm లోని శక్తి ఏమిటి?

పరిష్కారం:

P (dBm) = 10 log 10 (100W / 1W ) + 30 = 50dBm

DBm ని వాట్‌గా ఎలా మార్చాలి

DBm లో శక్తిని వాట్స్ (W) గా ఎలా మార్చాలి.

వాట్స్‌లోని శక్తి ( పి (డబ్ల్యూ) ) 10 కి సమానం, డిబిఎమ్ ( పి ( డిబిఎమ్ ) ) మైనస్ 30 డిబిలోని శక్తి 10 ద్వారా విభజించబడింది:

P (W) = 1W ⋅ 10 ( ( P (dBm) - 30) / 10)

 

ఉదాహరణకు: 40dBm విద్యుత్ వినియోగం కోసం వాట్స్‌లోని శక్తి ఏమిటి?

పరిష్కారం:

P (W) = 1W ⋅ 10 ((40dBm - 30) / 10) = 10W

DBW ని dBm గా ఎలా మార్చాలి

DBW లో శక్తిని dBm గా ఎలా మార్చాలి.

DBm లోని శక్తి వాట్స్ (W) లోని శక్తి యొక్క బేస్ 10 లాగరిథంకు సమానం:

పి ( డిబిఎం) = పి (డిబిడబ్ల్యు) + 30

 

ఉదాహరణకు: 20 డిబిడబ్ల్యు విద్యుత్ వినియోగానికి డిబిఎమ్‌లోని శక్తి ఏమిటి?

పరిష్కారం:

P (dBm) = 20dBW + 30 = 50dBm

DBm ను dBW గా ఎలా మార్చాలి

DBm లో శక్తిని dBW గా ఎలా మార్చాలి.

DBW ( P (dBW) ) లోని శక్తి 10 కి సమానం dBm ( P (dBm) ) లోని శక్తి 10 ద్వారా విభజించబడింది:

పి (dBW) = P (dBm) - 30

 

ఉదాహరణకు: 40dBm విద్యుత్ వినియోగం కోసం వాట్స్‌లోని శక్తి ఏమిటి?

పరిష్కారం:

P (dBW) = 40dBm - 30 = 10dBW

DB ని dBm గా ఎలా మార్చాలి

dB అనేది లాభం వివరించే సాపేక్ష యూనిట్ మరియు dBm అనేది 1 మిల్లీవాట్ (mW) కు సూచించబడిన ఒక సంపూర్ణ యూనిట్.

కాబట్టి మీరు dB ని dBm గా మార్చలేరు.

dBm to Watt, mW, dBW మార్పిడి పట్టిక

శక్తి (dBm) శక్తి (dBW) శక్తి (వాట్) శక్తి (mW)
-100 డిబిఎం -130 డిబిడబ్ల్యు 0.1 pW 0.0000000001 మెగావాట్లు
-90 డిబిఎం -120 డిబిడబ్ల్యు 1 pW 0.000000001 మెగావాట్లు
-80 డిబిఎం -110 డిబిడబ్ల్యు 10 pW 0.00000001 మెగావాట్లు
-70 డిబిఎం -100 డిబిడబ్ల్యు 100 పి.డబ్ల్యు 0.0000001 మెగావాట్లు
-60 డిబిఎం -90 డిబిడబ్ల్యు 1 nW 0.000001 మెగావాట్లు
-50 డిబిఎం -80 డిబిడబ్ల్యు 10 nW 0.00001 మెగావాట్లు
-40 డిబిఎం -70 డిబిడబ్ల్యు 100 nW 0.0001 మెగావాట్లు
-30 డిబిఎం -60 డిబిడబ్ల్యు 1 μW 0.001 మెగావాట్లు
-20 డిబిఎం -50 డిబిడబ్ల్యు 10 μW 0.01 మెగావాట్లు
-10 డిబిఎం -40 డిబిడబ్ల్యు 100 μW 0.1 మెగావాట్లు
-1 డిబిఎం   -31 డిబిడబ్ల్యు 794 μW 0.794 మెగావాట్లు
0 dBm -30 డిబిడబ్ల్యు 1.000 మెగావాట్లు 1.000 మెగావాట్లు
1 డిబిఎం -29 డిబిడబ్ల్యు 1.259 మెగావాట్లు 1.259 మెగావాట్లు
10 డిబిఎం -20 డిబిడబ్ల్యు 10 మెగావాట్లు 10 మెగావాట్లు
20 డిబిఎం -10 డిబిడబ్ల్యు 100 మెగావాట్లు 100 మెగావాట్లు
30 డిబిఎం 0 dBW 1 డబ్ల్యూ 1000 మెగావాట్లు
40 డిబిఎం 10 డిబిడబ్ల్యు 10 డబ్ల్యూ 10000 మెగావాట్లు
50 డిబిఎం 20 డిబిడబ్ల్యు 100 W. 100000 మెగావాట్లు
60 డిబిఎం 30 డిబిడబ్ల్యు 1 కిలోవాట్ 1000000 మెగావాట్లు
70 డిబిఎం 40 డిబిడబ్ల్యు 10 కిలోవాట్ 10000000 మెగావాట్లు
80 డిబిఎం 50 డిబిడబ్ల్యు 100 కిలోవాట్ 100000000 మెగావాట్లు
90 డిబిఎం 60 డిబిడబ్ల్యు 1 మెగావాట్లు 1000000000 మెగావాట్లు
100 డిబిఎం 70 డిబిడబ్ల్యు 10 మెగావాట్లు 10000000000 మెగావాట్లు

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

ఎలెక్ట్రిసిటీ & ఎలెక్ట్రానిక్స్ యూనిట్లు
రాపిడ్ టేబుల్స్