สูตรความน่าจะเป็นพื้นฐาน

 

ช่วงความน่าจะเป็น

0 ≤ P ( A ) ≤ 1

กฎของเหตุการณ์เสริม

P ( A C ) + P ( A ) = 1

กฎการเพิ่ม

P (A∪B) = P (A) + P (B) - P (A∩B)

เหตุการณ์ไม่ปะติดปะต่อ

เหตุการณ์ A และ B ไม่ปะติดปะต่อ iff

P (A∩B) = 0

ความน่าจะเป็นตามเงื่อนไข

P (A | B) = P (A∩B) / P (B)

สูตรเบย์

P (A | B) = P (B | A) ⋅ P (A) / P (B)

กิจกรรมอิสระ

เหตุการณ์ A และ B เป็น iff อิสระ

P (A∩B) = P (A) ⋅ P (B)

ฟังก์ชันการกระจายสะสม

F X ( x ) = P ( Xx )

ฟังก์ชั่นมวลความน่าจะเป็น

ผลรวม (i = 1..n, P (X = x (i)) = 1

ฟังก์ชั่นความหนาแน่นของความน่าจะเป็น

fX (x) = dFX (x) / dx

FX (x) = ปริพันธ์ (-inf..x, fX (y) * dy)

FX (x) = ผลรวม (k = 1..x, P (X = k))

P (a <= X <= b) = ปริพันธ์ (a..b, fX (x) * dx)

ปริพันธ์ (-inf..inf, fX (x) * dx) = 1

 

ความแปรปรวนร่วม

Cox (X, Y) = E (X-ux) (Y-uy) = E (XY) - ux * uy

สหสัมพันธ์

corr (X, Y) = Cov (X, Y) / (Std (X) * Std (Y))

 

Bernoulli: 0-failure 1-success

รูปทรงเรขาคณิต: 0-failure 1-success

ไฮเปอร์จีโอเมตริก: วัตถุ N ที่มีวัตถุความสำเร็จ K วัตถุจะถูกถ่าย

 

 

Advertising

 
 
ความน่าจะเป็นและสถิติ
ตารางอย่างรวดเร็ว