מקודד כתובות אתרים


מפענח כתובות אתרים ►

דוגמה לקידוד כתובות אתרים

קלט URL:

https://www.rapidtables.org/web/tools/url-encoder.html

פלט URL מקודד:

http%3A%2F%2Fwww.rapidtables.org%2Fweb%2Ftools%2Furl-encoder.html

טבלת קידוד כתובות אתרים

אופי אחוז
עוטף
(מֶרחָב) % 20
! % 21
" % 22
# % 23
$ % 24
% % 25
& % 26
' % 27
( % 28
) % 29
* % 2 א
+ % 2B
, % 2C
/ % 2F
: % 3 א
; % 3B
< % 3C
= % 3D
/ % 3E
? % 3F
@ % 40
[ % 5B
\ % 5C
] % 5D
^ % 5E
` % 60
{ % 7B
| % 7C
} % 7D

 

מקודד Base64 ►

 


ראה גם

Advertising

כלי אינטרנט
שולחנות מהירים