Postavite simbole teorije

Popis postavljenih simbola teorije skupova i vjerojatnosti.

Tablica simbola teorije skupova

Simbol Naziv simbola Značenje /
definicija
Primjer
{} postaviti zbirka elemenata A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| takav da tako da A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B križanje objekti koji pripadaju skupu A i skupu B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B unija objekti koji pripadaju skupu A ili skupu B A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B podskup A je podskup B. B. skup A uključen je u skup B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B pravilan podskup / strogi podskup A je podskup B, ali A nije jednako B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B nije podskup skup A nije podskup skupa B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B superset A je super skup B. skup A uključuje skup B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B pravilan superset / strogi superset A je super skup B, ali B nije jednako A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B nije superset skup A nije nadskup skupa B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 A set snage sve podskupine A  
\ mathcal {P} (A) set snage sve podskupine A  
A = B jednakost oba skupa imaju iste članove A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
A c upotpuniti, dopuna svi objekti koji ne pripadaju skupu A  
A ' upotpuniti, dopuna svi objekti koji ne pripadaju skupu A  
A \ B relativna dopuna predmeti koji pripadaju A, a ne B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
AB relativna dopuna predmeti koji pripadaju A, a ne B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B simetrična razlika objekti koji pripadaju A ili B, ali ne i njihovom presjeku A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B simetrična razlika objekti koji pripadaju A ili B, ali ne i njihovom presjeku A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈A element od,
pripada
postavljeno članstvo A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A nije element nema postavljenog članstva A = {3,9,14}, 1 A
( a , b ) naručeni par zbirka od 2 elementa  
A × B kartezijanski proizvod skup svih poredanih parova iz A i B  
| A | kardinalnost broj elemenata skupa A A = {3,9,14}, | A | = 3
#A kardinalnost broj elemenata skupa A A = {3,9,14}, # A = 3
| okomita traka takav da A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null beskonačna kardinalnost skupa prirodnih brojeva  
1 aleph-one kardinalnost postavljenih brojivih rednih brojeva  
Ø prazan set Ø = {} A = Ø
\ mathbb {U} univerzalni set skup svih mogućih vrijednosti  
0 postavljeni prirodni brojevi / cijeli brojevi (s nulom) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 postavljeni prirodni brojevi / cijeli brojevi (bez nule) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
postavljeni cjelobrojni brojevi \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
skup racionalnih brojeva \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}i b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
postavljeni realni brojevi \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6,343434 ∈\ mathbb {R}
skup kompleksnih brojeva \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i\ mathbb {C}

 

Statistički simboli ►

 


Vidi također

Facebook Cvrkut Što ima E-mail

Napišite kako poboljšati ovu stranicu

MATEMATIČKI SIMBOLI
BRZE TABLICE