കിലോവാട്ട് (kW) എന്താണ്?

വൈദ്യുതോർജ്ജത്തിന്റെ ഒരു യൂണിറ്റാണ് കിലോവാട്ട് (ചിഹ്നം: kW).

കിലോവാട്ട് നിർവചനം

ഒരു കിലോവാട്ട് (kW) 1000 വാട്ടിന് (W) തുല്യമാണ്:

1kW = 1000W

ഒരു കിലോവാട്ട് 1 സെക്കൻഡിൽ 1000 ജൂളുകളുടെ consumption ർജ്ജ ഉപഭോഗമായി നിർവചിക്കപ്പെടുന്നു:

1kW = 1000J / 1s

ഒരു കിലോവാട്ട് 1000000 മില്ലി വാട്ടിന് തുല്യമാണ്:

1kW = 1000000mW

കിലോവാട്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ

ഉദാഹരണം # 1

10 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 30000 ജൂൾ‌സ് energy ർജ്ജം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ kW ലെ consumption ർജ്ജ ഉപഭോഗം എന്താണ്?

പരിഹാരം:

P (kW) = 30000J / 10s / 1000 = 3kW

ഉദാഹരണം # 2

3 മണിക്കൂർ 6 കിലോവാട്ട് കഴിക്കുമ്പോൾ വൈദ്യുതി ഉപഭോഗം എന്താണ്?

പരിഹാരം:

P (kW) = 6kWh / 3h = 2kW

 

kW മുതൽ mW, W, MW, GW, dBm, dBW പരിവർത്തന കാൽക്കുലേറ്റർ

കിലോവാട്ട് മില്ലിവാട്ട്, വാട്ട്, മെഗാവാട്ട്, ഗിഗാവാട്ട്, ഡിബിഎം, ഡിബിഡബ്ല്യു എന്നിവയിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യുക.

ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സുകളിലൊന്നിൽ പവർ നൽകി പരിവർത്തനം ബട്ടൺ അമർത്തുക:

           
  മില്ലിവാട്ട് നൽകുക: mW  
  വാട്ട്സ് നൽകുക:  
  കിലോവാട്ട് നൽകുക: kW  
  മെഗാവാട്ട് നൽകുക: മെഗാവാട്ട്  
  ജിഗാവാട്ട് നൽകുക: GW  
  DBm നൽകുക: dBm  
  DBW നൽകുക: dBW  
         
           

 

കിലോവാട്ട്-മണിക്കൂർ (kWh)

 


ഇതും കാണുക

ഫേസ്ബുക്ക് ട്വിറ്റർ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഇമെയിൽ

ഈ പേജ് എങ്ങനെ മെച്ചപ്പെടുത്താമെന്ന് എഴുതുക

ഇലക്ട്രിസിറ്റി & ഇലക്ട്രോണിക്സ് യൂണിറ്റുകൾ
ദ്രുത പട്ടികകൾ