रोमन अंकांमध्ये 6 काय आहे

सहाव्या क्रमांकासाठी रोमन अंक काय आहेत?

मी रोमन अंक 1 च्या समान आहे:

मी = 1

व्ही रोमन संख्या 5 क्रमांकाइतकी आहे:

व्ही = 5

सहा हे पाच अधिक एक बरोबर आहे.

6 = 5 + 1

सहावा V व्ही I बरोबर आहे:

सहावा = व्ही + मी

तर 6 व्या क्रमांकाचे रोमन अंक सहावा असे लिहिलेले आहेत:

6 = सहावा

 


 

हे देखील पहा

Advertising

रोमन नंबर
वेगवान सारण्या