கிலோகலோரி மாற்றத்திற்கு கலோரிகள்

கலோரிகள் (கலோரி) முதல் கிலோகலோரிகள் (கிலோகலோரி) , ஆற்றல் மாற்ற கால்குலேட்டர் மற்றும் எவ்வாறு மாற்றுவது.

கிலோகலோரி மாற்ற கால்குலேட்டருக்கு கலோரிகள்

கலோரி அலகு வகையைத் தேர்ந்தெடுத்து, கலோரிகளில் ஆற்றலை உள்ளிட்டு மாற்று பொத்தானை அழுத்தவும்:

கலோரி அலகு வகையைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்:  
   
சிறிய கிலோகலோரிகளில் முடிவு: கிலோகலோரி

kcal to கலோரி மாற்று கால்குலேட்டர்

சிறிய & பெரிய கலோரிகள்

சிறிய கலோரி (கலோரி) என்பது 1 வளிமண்டலத்தின் அழுத்தத்தில் 1 கிராம் தண்ணீரை 1 ° C ஆக அதிகரிக்க தேவையான ஆற்றல் ஆகும்.

பெரிய கலோரி (கால்) என்பது 1 கிலோ தண்ணீரை 1 வளிமண்டலத்தின் அழுத்தத்தில் 1 டிகிரி செல்சியஸ் அதிகரிக்க தேவையான ஆற்றல் ஆகும்.

பெரிய கலோரி உணவு கலோரி என்றும் அழைக்கப்படுகிறது , இது உணவு ஆற்றலின் ஒரு அலையாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.

கலோரிகளை கிலோகலோரிக்கு மாற்றுவது எப்படி

cal to kcal - சிறிய கலோரிகள் முதல் சிறிய கிலோகலோரிகள் வரை

1 கிலோகலோரி = 1000 கலோரி

சிறிய கிலோகலோரிகளில் (கிலோகலோரி) உள்ள ஆற்றல் சிறிய கலோரிகளில் (கலோரி) 1000 க்கு வகுக்கப்படுகிறது:

E (kcal) = E (cal) / 1000

உதாரணமாக

6000 கலோரிகளை சிறிய கிலோகலோரிக்கு மாற்றவும்:

(கிலோகலோரி) = 6000 கலோரி / 1000 = 6 கிலோகலோரி

கால் முதல் கிலோகலோரி வரை - பெரிய கலோரிகள் முதல் சிறிய கிலோகலோரிகள் வரை

1 கிலோகலோரி = 1 கலோரி

சிறிய கிலோகலோரிகளில் (கிலோகலோரி) ஆற்றல் பெரிய கலோரிகளில் (கால்) ஆற்றலுக்கு சமம்:

E (kcal) = E (Cal)

உதாரணமாக

6Cal ஐ kcal ஆக மாற்றவும்:

E (kcal) = 6Cal = 6kcal

 

kcal to கலோரி மாற்றம்

 


மேலும் காண்க

Advertising

ஆற்றல் மாற்றம்
விரைவான அட்டவணைகள்