పిల్లి కమాండ్ Linux / Unix లో

Linux cat ఆదేశం.

క్యాట్  కమాండ్ టెక్స్ట్ ఫైల్స్ యొక్క కంటెంట్ను ప్రదర్శించడానికి మరియు అనేక ఫైళ్ళను ఒక ఫైల్కు మిళితం చేయడానికి ఉపయోగించబడుతుంది.

పిల్లి ఆదేశం డైరెక్టరీలు ఆమోదించదు.

పిల్లి కమాండ్ సింటాక్స్

$ cat [options] file1 [file2...]

పిల్లి కమాండ్ ఎంపికలు

పిల్లి కమాండ్ ప్రధాన ఎంపికలు:

ఎంపిక వివరణ
cat -b ఖాళీ కాని పంక్తులకు పంక్తి సంఖ్యలను జోడించండి
cat -n అన్ని పంక్తులకు పంక్తి సంఖ్యలను జోడించండి
cat -s ఖాళీ పంక్తులను ఒక పంక్తికి పిండి వేయండి
cat -E పంక్తి చివర show చూపించు
cat -T టాబ్‌లకు బదులుగా ^ నేను చూపించు

పిల్లి కమాండ్ ఉదాహరణలు

టెక్స్ట్ ఫైల్ డేటాను చూడండి:

$ cat list1.txt
milk
bread
apples

$ cat list2.txt
house
car

$

 

2 టెక్స్ట్ ఫైళ్ళను కలపండి:

$ cat list1.txt list2.txt
milk
bread
apples

house
car

$

 

2 టెక్స్ట్ ఫైళ్ళను మరొక ఫైల్కు కలపండి:

$ cat list1.txt list2.txt / todo.txt
$

 

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

LINUX
రాపిడ్ టేబుల్స్