ప్రస్తుత వర్కింగ్ డైరెక్టరీని ఎలా పొందాలి

యునిక్స్ / లైనక్స్ ప్రస్తుత వర్కింగ్ డైరెక్టరీని పొందండి.

ప్రస్తుత వర్కింగ్ డైరెక్టరీని పొందడానికి pwd ఆదేశాన్ని ఉపయోగించండి.

ఉదాహరణకు, మేము డైరెక్టరీని / home / user గా మార్చినట్లయితే, pwd / home / user ను ప్రస్తుత వర్కింగ్ డైరెక్టరీగా ప్రింట్ చేస్తుంది:

$ cd /home/user
$ pwd
/home/user

 

బాష్ షెల్ స్క్రిప్ట్‌లో మీరు ప్రస్తుత వర్కింగ్ డైరెక్టరీని దీని ద్వారా పొందవచ్చు:

dir=$(PWD)

 

pwd ఆదేశం

 


Advertising

LINUX
రాపిడ్ టేబుల్స్