Thẻ nhận xét HTML

Thẻ bình luận HTML | Ví dụ về bình luận HTML | Trình tạo mã nhận xét HTML

Thẻ nhận xét HTML

<!-- This is an HTML comment --/

Dấu phân cách mở nhận xét:

<!--

Nhận xét dấu phân cách đóng:

--/

Ví dụ về nhận xét HTML

Nhận xét văn bản thông tin

Sử dụng nhận xét văn bản mang tính thông tin khi bạn muốn thêm giải thích vào mã.

Mã HTML:

<!-- this is a single line comment --/
<p/ some text ... </p/
<!--
    this is
    a multiline
    comment
--/
<p/ some more text ... </p/

 

Xem trang kết quả:

some text ...
some more text ...

 

Bình luận mã

Sử dụng nhận xét mã khi bạn muốn giữ cho mã không hoạt động.

Mã HTML:

<!-- <p/ some text ... </p/ -->
<!--
<p> some text ... </p>
<p> some text ... </p>
-->
<p> some more text ... </p>

 

Xem trang kết quả:

some more text ...

Trình tạo mã nhận xét HTML

Nhập văn bản / mã để nhận xét:
Chọn loại nhận xét:
Mã nhận xét đã tạo:


Xem thêm

Advertising

HTML WEB
BẢNG RAPID