Establir símbols de la teoria

Llista de símbols de conjunts de teoria i probabilitat de conjunts.

Taula de símbols de teoria de conjunts

Símbol Nom del símbol Significat /
definició
Exemple
{} conjunt una col·lecció d’elements A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| de tal manera que i que A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B intersecció objectes que pertanyen al conjunt A i al conjunt B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B Unió objectes que pertanyen al conjunt A o al conjunt B A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B subconjunt A és un subconjunt de B. el conjunt A s’inclou al conjunt B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B subconjunt adequat / subconjunt estricte A és un subconjunt de B, però A no és igual a B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B no subconjunt el conjunt A no és un subconjunt del conjunt B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B superconjunt A és un superconjunt de B. el conjunt A inclou el conjunt B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B superconjunt adequat / superconjunt estricte A és un superconjunt de B, però B no és igual a A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B no superconjunt el conjunt A no és un superconjunt del conjunt B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 A conjunt de potència tots els subconjunts d'A  
\ mathcal {P} (A) conjunt de potència tots els subconjunts d'A  
A = B igualtat tots dos conjunts tenen els mateixos membres A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
A c complement tots els objectes que no pertanyen al conjunt A  
A ' complement tots els objectes que no pertanyen al conjunt A  
A \ B complement relatiu objectes que pertanyen a A i no a B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
AB complement relatiu objectes que pertanyen a A i no a B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B diferència simètrica objectes que pertanyen a A o B però no a la seva intersecció A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B diferència simètrica objectes que pertanyen a A o B però no a la seva intersecció A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈A element de,
pertany a
establir la pertinença A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A no element de cap membre definit A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( a , b ) ordenat parell col·lecció de 2 elements  
A × B producte cartesià conjunt de tots els parells ordenats de A i B  
| A | cardinalitat el nombre d'elements del conjunt A A = {3,9,14}, | A | = 3
#A cardinalitat el nombre d'elements del conjunt A A = {3,9,14}, # A = 3
| barra vertical de tal manera que A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null cardinalitat infinita del conjunt de nombres naturals  
1 aleph-one cardinalitat del conjunt de nombres ordinals comptables  
Ø conjunt buit Ø = {} A = Ø
\ mathbb {U} conjunt universal conjunt de tots els valors possibles  
0 nombres naturals / nombres enters establerts (amb zero) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 conjunt de nombres naturals / nombres enters (sense zero) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
conjunt de nombres enters \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈\ mathbb {Z}
conjunt de nombres racionals \ mathbb {Q} = { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}i b ≠ 0} 2/6 ∈\ mathbb {Q}
conjunt de nombres reals \ mathbb {R} = { x | -∞ < x <∞} 6.343434 ∈\ mathbb {R}
conjunt de nombres complexos \ mathbb {C} = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i\ mathbb {C}

 

Símbols estadístics ►

 


Vegeu també

Facebook Twitter Què tal Correu electrònic

Escriviu com millorar aquesta pàgina

SÍMBOLS DE MATÈRIA
TAULES RÀPIDES