0 ची आर्क्टेंजंट म्हणजे काय?

आर्क्टन 0 =?

आर्क्टॅन्जंट म्हणजे व्यस्त स्पर्शिका कार्य.

असल्याने

टॅन 0 = टॅन 0º = 0

0 ची आर्कटॅन्जेंट 0 च्या व्युत्क्रम स्पर्शिकेच्या कार्यक्रमानुसार असते, जी 0 रेडियन किंवा 0 अंश इतकी असते:

आर्क्टन 0 = टॅन -1 0 = 0 रॅड = 0º

 

 


हे देखील पहा

Advertising

आर्क्टॅन
वेगवान सारण्या