अर्क्टानचे साइन (एक्स) काय आहे

sin (आर्कटान ( x )) =?

 

X च्या आर्क्टॅन्जेन्टचे साइन हेः

 

 


हे देखील पहा

Advertising

आर्क्टॅन
वेगवान सारण्या