సంఖ్యా వ్యవస్థలు

సంఖ్యా వ్యవస్థ

b - సంఖ్యా వ్యవస్థ బేస్

d n - n-వ అంకె

n - సంఖ్యకు భిన్నం ఉంటే ప్రతికూల సంఖ్య నుండి ప్రారంభించవచ్చు.

N +1 - అంకెలు సంఖ్య

బైనరీ సంఖ్యా వ్యవస్థ - బేస్ -2

బైనరీ సంఖ్యలు 0 మరియు 1 అంకెలను మాత్రమే ఉపయోగిస్తాయి.

B బైనరీ ఉపసర్గను సూచిస్తుంది.

ఉదాహరణలు:

10101 2 = 10101 బి = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 0 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 1 = 21

10111 2 = 10111 బి = 1 × 2 4 + 0 × 2 3 + 1 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 16 + 4 + 2 + 1 = 23

100011 2 = 100011B = 1 × 2 5 + 0 × 2 4 + 0 × 2 3 + 0 × 2 2 + 1 × 2 1 + 1 × 2 0 = 32 + 2 + 1 = 35

ఆక్టల్ న్యూమరల్ సిస్టమ్ - బేస్ -8

ఆక్టల్ సంఖ్యలు 0..7 నుండి అంకెలను ఉపయోగిస్తాయి.

ఉదాహరణలు:

27 8 = 2 × 8 1 + 7 × 8 0 = 16 + 7 = 23

30 8 = 3 × 8 1 + 0 × 8 0 = 24

4307 8 = 4 × 8 3 + 3 × 8 2 + 0 × 8 1 + 7 × 8 0 = 2247

దశాంశ సంఖ్యా వ్యవస్థ - బేస్ -10

దశాంశ సంఖ్యలు 0..9 నుండి అంకెలను ఉపయోగిస్తాయి.

ఇవి మనం ఉపయోగించే సాధారణ సంఖ్యలు.

ఉదాహరణ:

2538 10 = 2 × 10 3 + 5 × 10 2 + 3 × 10 1 + 8 × 10 0

హెక్సాడెసిమల్ న్యూమరల్ సిస్టమ్ - బేస్ -16

హెక్స్ సంఖ్యలు 0..9 మరియు A..F నుండి అంకెలను ఉపయోగిస్తాయి.

H హెక్స్ ఉపసర్గను సూచిస్తుంది.

ఉదాహరణలు:

28 16 = 28 హెచ్ = 2 × 16 1 + 8 × 16 0 = 40

2F 16 = 2FH = 2 × 16 1 + 15 × 16 0 = 47

BC12 16 = BC12H = 11 × 16 3 + 12 × 16 2 + 1 × 16 1 + 2 × 16 0 = 48146

సంఖ్యా వ్యవస్థల మార్పిడి పట్టిక

దశాంశం

బేస్ -10

బైనరీ

బేస్ -2

ఆక్టల్

బేస్ -8

హెక్సాడెసిమల్

బేస్ -16

0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
5 101 5 5
6 110 6 6
7 111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12
11 1011 13 బి
12 1100 14 సి
13 1101 15 డి
14 1110 16
15 1111 17 ఎఫ్
16 10000 20 10
17 10001 21 11
18 10010 22 12
19 10011 23 13
20 10100 24 14
21 10101 25 15
22 10110 26 16
23 10111 27 17
24 11000 30 18
25 11001 31 19
26 11010 32 1A
27 11011 33 1 బి
28 11100 34 1 సి
29 11101 35 1 డి
30 11110 36 1 ఇ
31 11111 37 1 ఎఫ్
32 100000 40 20

 


ఇది కూడ చూడు

Advertising

  

 

సంఖ్యలు
రాపిడ్ టేబుల్స్