ప్రధాన సంఖ్యలు

ప్రధాన సంఖ్య అంటే ఏమిటి?

ప్రైమ్ నంబర్ అనేది సానుకూల సహజ సంఖ్య, ఇది కేవలం రెండు సానుకూల సహజ సంఖ్య విభజనలను కలిగి ఉంటుంది - ఒకటి మరియు స్వయంగా.

ప్రధాన సంఖ్యలకు వ్యతిరేకం మిశ్రమ సంఖ్యలు. మిశ్రమ సంఖ్య అనేది సానుకూల పోషక సంఖ్య, ఇది ఒకటి లేదా స్వయంగా కాకుండా కనీసం ఒక సానుకూల విభజనను కలిగి ఉంటుంది.

సంఖ్య 1 నిర్వచనం ప్రకారం ప్రధాన సంఖ్య కాదు - దీనికి ఒక విభజన మాత్రమే ఉంది.

సంఖ్య 0 ప్రధాన సంఖ్య కాదు - ఇది సానుకూల సంఖ్య కాదు మరియు అనంతమైన విభజనలను కలిగి ఉంటుంది.

15 సంఖ్య 1,3,5,15 యొక్క విభజనలను కలిగి ఉంది:

15/1 = 15

15/3 = 5

15/5 = 3

15/15 = 1

కాబట్టి 15 కాదు ఒక ప్రధాన సంఖ్య.

13 వ సంఖ్య 1,13 యొక్క రెండు భాగాలను మాత్రమే కలిగి ఉంది.

13/1 = 13

13/13 = 1

కాబట్టి 13 ఒక ప్రధాన సంఖ్య.

ప్రధాన సంఖ్యల జాబితా

100 వరకు ప్రధాన సంఖ్యల జాబితా:

2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ...

0 ప్రధాన సంఖ్యనా?

సంఖ్య 0 ప్రధాన సంఖ్య కాదు.

సున్నా సానుకూల సంఖ్య కాదు మరియు అనంతమైన విభజనలను కలిగి ఉంటుంది.

1 ప్రధాన సంఖ్యనా?

సంఖ్య 1 నిర్వచనం ప్రకారం ప్రధాన సంఖ్య కాదు.

ఒకదానికి ఒక విభజన ఉంది - స్వయంగా.

2 ప్రధాన సంఖ్యనా?

సంఖ్య 2 ఒక ప్రధాన సంఖ్య.

రెండు 2 సహజ సంఖ్య విభజనలను కలిగి ఉన్నాయి - 1 మరియు 2:

2/1 = 2

2/2 = 1

 


ఇది కూడ చూడు

సంఖ్యలు
రాపిడ్ టేబుల్స్