แผนภูมิตัวเลขโรมัน

รายการเลขโรมัน / ตัวเลข

ค้นหาตัวเลขโรมัน

 

แผนภูมิตัวเลขโรมัน

1 5 10 50 100 500 1,000
ฉัน V X L C D M

จำนวน
เลขโรมัน
การคำนวณ
0 ไม่ได้
กำหนดไว้
 
1 ฉัน 1
2 II 1 + 1
3 III 1 + 1 + 1
4 IV 5-1
5 V 5
6 VI 5 + 1
7 VII 5 + 1 + 1
8 VIII 5 + 1 + 1 + 1
9 ทรงเครื่อง 10-1
10 X 10
11 XI 10 + 1
12 XII 10 + 1 + 1
13 XIII 10 + 1 + 1 + 1
14 XIV 10-1 + 5
15 XV 10 + 5
16 XVI 10 + 5 + 1
17 XVII 10 + 5 + 1 + 1
18 XVIII 10 + 5 + 1 + 1 + 1
19 XIX 10-1 + 10
20 XX 10 + 10
21 XXI 10 + 10 + 1
22 XXII 10 + 10 + 1 + 1
23 XXIII 10 + 10 + 1 + 1 + 1
24 XXIV 10 + 10-1 + 5
25 XXV 10 + 10 + 5
26 XXVI 10 + 10 + 5 + 1
27 XXVII 10 + 10 + 5 + 1 + 1
28 XXVIII 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
29 XXIX 10 + 10-1 + 10
30 XXX 10 + 10 + 10
31 XXXI 10 + 10 + 10 + 1
32 XXXII 10 + 10 + 10 + 1 + 1
33 XXXIII 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
34 XXXIV 10 + 10 + 10-1 + 5
35 XXXV 10 + 10 + 10 + 5
36 XXXVI 10 + 10 + 10 + 5 + 1
37 XXXVII 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
38 XXXVIII 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
39 XXXIX 10 + 10 + 10-1 + 10
40 XL 50-10
41 XLI 50-10 + 1
42 XLII 50-10 + 1 + 1
43 XLIII 50-10 + 1 + 1 + 1
44 XLIV 50-10-1 + 5
45 XLV 50-10 + 5
46 XLVI 50-10 + 5 + 1
47 XLVII 50-10 + 5 + 1 + 1
48 XLVIII 50-10 + 5 + 1 + 1 + 1
49 XLIX 50-10-1 + 10
50 L 50
51 LI 50 + 1
52 LII 50 + 1 + 1
53 LIII 50 + 1 + 1 + 1
54 LIV 50-1 + 5
55 LV 50 + 5
56 LVI 50 + 5 + 1
57 LVII 50 + 5 + 1 + 1
58 LVIII 50 + 5 + 1 + 1 + 1
59 LIX 50-1 + 10
60 LX 50 + 10
61 LXI 50 + 10 + 1
62 LXII 50 + 10 + 1 + 1
63 LXIII 50 + 10 + 1 + 1 + 1
64 LXIV 50 + 10-1 + 5
65 LXV 50 + 10 + 5
66 LXVI 50 + 10 + 5 + 1
67 LXVII 50 + 10 + 5 + 1 + 1
68 LXVIII 50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
69 LXIX 50 + 10-1 + 10
70 LXX 50 + 10 + 10
71 LXXI 50 + 10 + 10 + 1
72 LXXII 50 + 10 + 10 + 1 + 1
73 LXXIII 50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
74 LXXIV 50 + 10 + 10-1 + 5
75 LXXV 50 + 10 + 10 + 5
76 LXXVI 50 + 10 + 10 + 5 + 1
77 LXXVII 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
78 LXXVIII 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
79 LXXIX 50 + 10 + 10-1 + 10
80 LXXX 50 + 10 + 10 + 10
81 LXXXI 50 + 10 + 10 + 10 + 1
82 LXXXII 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1
83 LXXXIII 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
84 LXXXIV 50 + 10 + 10 + 10-1 + 5
85 LXXXV 50 + 10 + 10 + 10 + 5
86 LXXXVI 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1
87 LXXXVII 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
88 LXXXVIII 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
89 LXXXIX 50 + 10 + 10 + 10-1 + 10
90 XC 100-10
91 XCI 100-10 + 1
92 XCII 100-10 + 1 + 1
93 XCIII 100-10 + 1 + 1 + 1
94 XCIV 100-10-1 + 5
95 XCV 100-10 + 5
96 XCVI 100-10 + 5 + 1
97 XCVII 100-10 + 5 + 1 + 1
98 XCVIII 100-10 + 5 + 1 + 1 + 1
99 XCIX 100-10-1 + 10
100 C 100
200 CC 100 + 100
300 CCC 100 + 100 + 100
400 ซีดี 500-100
500 D 500
600 DC 500 + 100
700 DCC 500 + 100 + 100
800 DCCC 500 + 100 + 100 + 100
900 ซม. 1,000-100
1,000 M 1,000

แผนภูมิตัวเลขโรมันที่พิมพ์ได้►

Vinculum

จำนวน
เลขโรมัน
การคำนวณ
5,000 V  
10,000 X  
50000 L  
100000 C  
500000 D  
1000000 M  

Apostrophus

จำนวน
เลขโรมัน
การคำนวณ
500 ฉัน  
1,000 CIↃหรือ
 
5,000 IↃↃหรือ
 
10,000 CCIↃↃหรือ
 
50000 IↃↃↃหรือ
 
100000 CCCIↃↃↃหรือ
 

ปีเป็นตัวเลขโรมัน

ปี เลขโรมัน
1,000 M
1100 MC
1200 MCC
1300 มจร
1400 MCD
1,500 MD
1600 MDC
1700 เอ็มดีซี
1800 มปป
พ.ศ. 2443 MCM
พ.ศ. 2533 MCMXC
พ.ศ. 2534 MCMXCI
พ.ศ. 2535 MCMXCII
พ.ศ. 2536 MCMXCIII
พ.ศ. 2537 MCMXCIV
พ.ศ. 2538 MCMXCV
พ.ศ. 2539 MCMXCVI
พ.ศ. 2540 MCMXCVII
พ.ศ. 2541 MCMXCVIII
พ.ศ. 2542 MCMXCIX
พ.ศ. 2543 MM
พ.ศ. 2544 MMI
พ.ศ. 2545 MMII
พ.ศ. 2546 MMIII
พ.ศ. 2547 MMIV
พ.ศ. 2548 MMV
พ.ศ. 2549 MMVI
พ.ศ. 2550 MMVII
พ.ศ. 2551 MMVIII
2552 MMIX
พ.ศ. 2553 MMX
2554 MMXI
2555 MMXII
2556 MMXIII
พ.ศ. 2557 MMXIV
2558 MMXV
พ.ศ. 2559 MMXVI
2560 MMXVII
พ.ศ. 2561 MMXVIII
พ.ศ. 2562 MMXIX
2020 MMXX
2564 MMXXI
2565 MMXXII
2566 MMXXIII
2567 MMXXIV
2568 MMXXV

 

ตัวแปลงตัวเลขโรมัน►

 


ดูสิ่งนี้ด้วย

Advertising

สัญลักษณ์คณิตศาสตร์
ตารางอย่างรวดเร็ว