Tag ng Komento sa HTML

HTML comment tag | Mga halimbawa ng puna sa HTML | Tagabuo ng code ng komento sa HTML

Tag ng komento sa HTML

<!-- This is an HTML comment --/

Magbukas ng delimiter ng puna:

<!--

Komento malapit delimiter:

--/

Mga halimbawa ng komento sa HTML

Nakakaalam na mga komento sa teksto

Gumamit ng mga nagbibigay-kaalamang teksto ng puna kung nais mong magdagdag ng mga paliwanag sa code.

Ang HTML code:

<!-- this is a single line comment --/
<p/ some text ... </p/
<!--
    this is
    a multiline
    comment
--/
<p/ some more text ... </p/

 

Ang view ng resulta ng pahina:

some text ...
some more text ...

 

Pagkomento sa code

Gumamit ng pagkomento sa code kung nais mong panatilihing hindi aktibo ang code.

Ang HTML code:

<!-- <p/ some text ... </p/ -->
<!--
<p> some text ... </p>
<p> some text ... </p>
-->
<p> some more text ... </p>

 

Ang view ng resulta ng pahina:

some more text ...

Tagabuo ng code ng komento sa HTML

Ipasok ang teksto / code upang magkomento:
Piliin ang uri ng pagkomento:
Bumuo ng code ng komento:


Tingnan din

Advertising

WEB HTML
RAPID TABLES