Isulat kung paano pagbutihin ang pahinang ito

MATHEMATICS
RAPID TABLES