Định luật Kirchhoff

Định luật dòng điện và định luật điện áp Kirchhoff, do Gustav Kirchhoff định nghĩa, mô tả mối quan hệ của các giá trị của dòng điện chạy qua một điểm nối và điện áp trong một vòng mạch điện, trong một mạch điện.

Luật hiện hành của Kirchhoff (KCL)

Đây là định luật đầu tiên của Kirchhoff.

Tổng của tất cả các dòng điện đi vào một điểm nối mạch điện là 0. Dòng điện đi vào điểm nối có dấu dương và dòng điện ra khỏi điểm nối có dấu hiệu âm:

 

 

Một cách khác để xem xét định luật này là tổng dòng điện đi vào một đường giao nhau bằng tổng các dòng điện đi ra khỏi đường giao nhau:

KCL ví dụ

Tôi 1tôi 2 vào đường giao nhau

Tôi 3 rời khỏi ngã ba

I 1 = 2A, I 2 = 3A, I 3 = -1A, I 4 =?

 

Giải pháp:

I k = I 1 + I 2 + I 3 + I 4 = 0

I 4 = I 1 - I 2 - I 3 = -2A - 3A - (-1A) = -4A

I 4 là âm, nó rời khỏi đường giao nhau.

Định luật điện áp Kirchhoff (KVL)

Đây là định luật thứ hai của Kirchhoff.

Tổng của tất cả các hiệu điện thế hoặc hiệu điện thế trong một vòng mạch điện là 0.

 

 

Ví dụ KVL

V S = 12V, V R1 = -4V, V R2 = -3V

V R3 =?

Giải pháp:

V k = V S + V R1 + V R2 + V R3 = 0

V R3 = - V S - V R1 - V R2 = -12V + 4V + 3V = -5V

Dấu hiệu điện thế (+/-) là hướng của hiệu điện thế.

 


Xem thêm

Advertising

CÁC ĐỊNH LUẬT MẠCH
BẢNG RAPID