Định luật Ohm

Định luật Ôm cho thấy mối quan hệ tuyến tính giữa hiệu điện thế và cường độ dòng điện trong mạch điện.

Điện áp giảm và điện trở của điện trở đặt dòng điện một chiều chạy qua điện trở.

Với phép tương tự dòng nước, chúng ta có thể hình dung dòng điện như dòng nước qua ống, điện trở như một ống mỏng giới hạn dòng nước, điện áp là độ chênh lệch độ cao của nước cho phép dòng nước chảy.

Công thức định luật Ohm

Dòng điện của điện trở I tính bằng ampe (A) bằng điện áp của điện trở V tính bằng vôn (V) chia cho điện trở R tính bằng ôm (Ω):

V là điện áp rơi của điện trở, được đo bằng Vôn (V). Trong một số trường hợp, định luật Ohm sử dụng chữ E để biểu thị hiệu điện thế. E biểu thị suất điện động.

I là cường độ dòng điện chạy qua điện trở, được đo bằng Ampe (A)

R là điện trở của điện trở, được đo bằng Ohms (Ω)

Tính toán điện áp

Khi biết cường độ dòng điện và điện trở, chúng ta có thể tính được hiệu điện thế.

Điện áp V tính bằng vôn (V) bằng cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A) nhân với điện trở R tính bằng ôm (Ω):

V = I \ lần R

Tính toán kháng

Khi biết hiệu điện thế và cường độ dòng điện, chúng ta có thể tính được điện trở.

Điện trở R tính bằng ôm (Ω) bằng điện áp V tính bằng vôn (V) chia cho cường độ dòng điện I tính bằng ampe (A):

R = \ frac {V} {I}

Vì cường độ dòng điện được xác định bởi các giá trị của hiệu điện thế và điện trở nên công thức định luật Ôm có thể chỉ ra rằng:

  • Nếu chúng ta tăng hiệu điện thế, dòng điện sẽ tăng.
  • Nếu chúng ta tăng điện trở, dòng điện sẽ giảm.

Ví dụ 1

Tìm cường độ dòng điện của mạch điện có điện trở 50 Ôm và hiệu điện thế của nguồn điện là 5 Vôn.

Giải pháp:

V = 5V

R = 50Ω

I = V / R = 5V / 50Ω = 0,1A = 100mA

Ví dụ số 2

Tìm điện trở của mạch điện có hiệu điện thế 10 V và cường độ dòng điện 5mA.

Giải pháp:

V = 10V

I = 5mA = 0,005A

R = V / I = 10V / 0,005A = 2000Ω = 2kΩ

Định luật Ôm cho mạch điện xoay chiều

Dòng điện I tính bằng ampe (A) của tải bằng điện áp của tải V Z = V tính bằng vôn (V) chia cho trở kháng Z tính bằng ôm (Ω):

V là điện áp rơi trên tải, được đo bằng Volts (V)

I là cường độ dòng điện, được đo bằng Amps (A)

Z là trở kháng của tải, được đo bằng Ohms (Ω)

Ví dụ # 3

Tìm cường độ dòng điện của một đoạn mạch xoay chiều có điện áp là 110V∟70 ° và tải là 0,5kΩ∟20 °.

Giải pháp:

V = 110V∟70 °

Z = 0,5kΩ∟20 ° = 500Ω∟20 °

I = V / Z = 110V∟70 ° / 500Ω∟20 ° = (110V / 500Ω) ∟ (70 ° -20 °) = 0,22A ∟50 °

Máy tính định luật Ohm (dạng ngắn)

Máy tính định luật Ohm: tính toán mối quan hệ giữa Điện áp, Dòng điện và Điện trở.

Nhập 2 giá trị để nhận giá trị thứ ba và nhấn nút Tính toán :

             
  Nhập kháng cự: R = ohms (Ω)  
  Nhập hiện tại: Tôi = amps (A)  
  Nhập điện áp: V = vôn (V)  
             
   
             

 

Máy tính định luật Ohm II ►

 


Xem thêm

Advertising

CÁC ĐỊNH LUẬT MẠCH
BẢNG RAPID