Định luật Cu lông

Công thức định luật Coulomb

Định luật Coulomb tính lực điện F theo niutơn (N) giữa hai điện tích q 1q 2 trong coulombs (C)

với khoảng cách r tính bằng mét (m):

 

F = k \ frac {q_1 \ cdot q_2} {r ^ 2}

F là lực tác dụng lên q 1q 2 được đo bằng niutơn (N).

k là hằng số Coulomb k = 8.988 × 10 9 N⋅m 2 / C 2

q 1 là điện tích đầu tiên trong coulombs (C).

q 2 là điện tích thứ hai trong coulombs (C).

r là khoảng cách giữa 2 điện tích tính bằng mét (m).

 

Khi tăng điện tích q1 và q2 thì lực F tăng lên.

Khi tăng khoảng cách r thì lực F giảm.

Ví dụ luật Coulomb

Tìm hợp lực giữa 2 điện tích 2 × 10 -5 C và 3 × 10 -5 C với khoảng cách giữa chúng là 40cm.

q 1 = 2 × 10 -5 C

q 2 = 3 × 10 -5 C

r = 40cm = 0,4m

F = k × q 1 × q 2 / r 2 = 8,988 × 10 9 N⋅m 2 / C 2 × 2 × 10 -5 C × 3 × 10 -5 C / (0,4m) 2 = 37,705N

 


Xem thêm

Advertising

CÁC ĐỊNH LUẬT MẠCH
BẢNG RAPID