Trình tạo biểu đồ hình tròn


Nhập tiêu đề:
Nhập nhãn dữ liệu:
Nhập các giá trị dữ liệu:
Chọn văn bản lát:
Đặt biểu đồ 3D:
  vẽ tranh thu nhỏ phóng to tiết kiệm sao chép in xóa bỏ
  1. Sử dụng gạch dưới '_' cho khoảng trắng trong nhãn dữ liệu: 'name_1' sẽ được xem là 'name 1'.
  2. Sử dụng 2 gạch dưới '__' cho 1 gạch dưới trong nhãn dữ liệu: 'name__1' sẽ được xem là 'name_1'

 


Xem thêm

Advertising

CÔNG CỤ TRỰC TUYẾN
BẢNG RAPID